ผู้บริหารคุณลักขณา คุณาวิชยานนท์

ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)


คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที

รักษาการผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. 2551 - 2554)