สมัครงาน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง 

"หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์"
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด  การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความรู้ ความชำนาญในงานประชาสัมพันธ์ หรือมีความสามารถในการเขียนข่าว หรือ บทความหรือมีความรู้ความสามารถในการตรวจเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงาน
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งอ่านเขียนและพูด  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 
ลักษณะและขอบเขตงาน
- วางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
- รับผิดชอบดูแลการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมต่างๆ และองค์กร
- ดูแลรับผิดชอบการจัดงานแถลงข่าว และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
- สร้างและสานความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งสำรวจแนวโน้มความสนใจและประเด็นต่างๆในสังคม
- บริหารงานต้อนรับเพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
- บริหารข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ พร้อมวิเคราะห์ เพื่อเสนอผู้บริหาร
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
สมัครด้วยตนเองที่ 
ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 
วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524

-----


ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ขอเปิดรับสมัครผู้วิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับงานศิลปะ
เนื่องจากฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดทำนิทรรศการที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดหาเนื้อหาจึงเป็นส่วนสำคัญ ฝ่ายนิทรรศการขอเปิดรับสมัครผู้มีความรู้ความสนใจในการทำงานศิลปะและศิลปิน โดยทำหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการทำนิทรรศการ ลักษณะการทำงานเป็นอิสระโดยประสานงานข้อมูลและจัดข้อมูลตามฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
คุณสมบัติ
1. มีความรู้และความสนใจในการทำงานเกี่ยวกับศิลปะและศิลปิน
2. มีประสบการณ์ทางด้านการค้นคว้าและวิจัยข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี
3. มีทักษะในการจัดการข้อมูล (Knowledge Management)
4. หากมีประสบการณ์ในการทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจส่ง CV ผลงานทางการวิจัยและค้นคว้ามาได้ที่ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร exh_activity@bacc.or.th