สมัครงาน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง 

ตำแหน่ง "หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์"
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด  การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความรู้ ความชำนาญในงานประชาสัมพันธ์ หรือมีความสามารถในการเขียนข่าว หรือ บทความหรือมีความรู้ความสามารถในการตรวจเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงาน
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งอ่านเขียนและพูด  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 
ลักษณะและขอบเขตงาน
- วางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
- รับผิดชอบดูแลการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมต่างๆ และองค์กร
- ดูแลรับผิดชอบการจัดงานแถลงข่าว และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
- สร้างและสานความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งสำรวจแนวโน้มความสนใจและประเด็นต่างๆในสังคม
- บริหารงานต้อนรับเพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
- บริหารข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ พร้อมวิเคราะห์ เพื่อเสนอผู้บริหาร
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
สมัครด้วยตนเองที่ 
ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 
วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524

---


ฝ่ายนิทรรศการ ขอเปิดรับสมัครผู้สนใจทำงานเกี่ยวกับศิลปะเพื่อรองรับโครงการและนิทรรศการที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2559 โดยลักษณะงานเป็นการทำงานเกี่ยวข้องกับการทำงานนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ที่มีความหลากหลายโดยเปิดรับตำแหน่งดังต่อไปนี้
 
ตำแหน่ง "ผู้จัดการนิทรรศการ" (Project Manager)
ลักษณะงาน : ระยะเวลาการทำงานตามเวลาโครงการ (Project based)
ในขั้นตอนการจัดการนิทรรศการและการผลิตนิทรรศการเราต้องการผู้ที่สามารถประสานงานดูแลและจัดการงานนิทรรศการตั้งแต่ต้นจนสมบูรณ์ได้อย่างลุล่วงผู้จัดการนิทรรศการเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการทำงานเพื่อเชื่อมต่อความเชี่ยวชาญจากบุคคลที่หลากหลายเพื่อประกอบเป็นนิทรรศการผลิตสู่สาธารณะ
 
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับการเนื้อหาทางศิลปะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรักในการทำงานเกี่ยวกับศิลปะ 
- มีประสบการณ์ในการทำงานจัดการโครงการหรือกิจกรรมอย่างน้อย 3 โครงการ
- มีทักษะในการสื่อสาร และมีทัศนคติที่เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา และมีระบบในการทำงานที่ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดีและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นผู้จัดการโครงการในการผลิตนิทรรศการหรือโครงการ รวมทั้งการประสานงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
- ดูแลและจัดการโครงการและรายละเอียดงานนิทรรศการโดยประสานงานกับภัณฑารักษ์โครงการ
  และหัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
- ประสานงานเนื้อหาโครงการเกี่ยวกับนิทรรศการ
- ประสานงานศิลปินขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะในนิทรรศการ
- ประสานงานเกี่ยวกับการนำศิลปะมาจัดแสดงทำเอกสารขอยืมผลงานขนส่งประกันภัย
- ประสานงานกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตามแขนงงานต่างๆ ในการผลิตนิทรรศการ
- ประสานงานข้อมูลนิทรรศการโดยทำงานร่วมกับภัณฑารักษ์และผู้ค้นคว้าข้อมูลนิทรรศการ
- ประสานงานผู้ผลิตเนื้อหาในนิทรรศการ เช่นผู้เขียนบทความ ผู้ตรวจเนื้อหา ผู้แปลบทความ
- ประสานงานกับฝ่ายออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในการพัฒนาภาพลักษณ์และสื่อประกอบนิทรรศการ
- ประสานงานกับฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมในการจัดหาเนื้อหาเพื่อวางแผนกิจกรรม
- จัดเตรียมข้อมูลในการประเมินผลนิทรรศการและกิจกรรม
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการ (Exhibition Archive)
 
ตำแหน่ง นักออกแบบงานกราฟฟิก (Graphic Designer)
ลักษณะงาน : ระยะเวลาการทำงานตามเวลาโครงการ (Project based)
งานออกแบบกราฟฟิกสำหรับเราไม่ใช่ภาพประกอบนิทรรศการ แต่เป็นศิลปะแห่งการสื่อสาร กราฟฟิกในนิทรรศการของเราหลายงานนำเสนอความคิด สร้างรูปแบบ ดึงจุดสำคัญในแต่ละนิทรรศการออกมาให้เห็นเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อสนับสนุนงานศิลปะ ที่ผ่านมาเราโชคดีที่ได้มีโอกาสทำงานกับนักออกแบบกราฟฟิกฝีมือดีหลายๆ ท่าน แต่นิทรรศการปีหน้าที่ผลิตโดยฝ่ายนิทรรศการ (bacc exhibition) เราขอเปิดพื้นที่นิทรรศการทำงานกับนักออกแบบหน้าใหม่ที่มีไฟ และอยากลองทำงานสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับศิลปะที่น่าสนใจ ทดลองความคิดใหม่ๆ ร่วมกับเรา 
 
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับงานกราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
- มีความสนใจและใจรักในการทำงานเกี่ยวกับศิลปะ 
- มีทักษะในการสื่อสาร และมีทัศนคติที่เปิดกว้าง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
- มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา มีระบบในการทำงานที่ดี สามารถควบคุมงานได้ตั้งแต่ขั้นตอนความคิดจนถึงการผลิต
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ออกแบบสัญลักษณ์และภาพลักษณ์รวมของโครงการหรือนิทรรศการศิลปะ
- ออกแบบภาพรวมสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนิทรรศการเช่นการ์ดเชิญโปสเตอร์แผ่นพับสูจิบัตร
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการศิลปะ
- ทำงานร่วมกับผู้ออกแบบนิทรรศการและภัณฑารักษ์ ในการออกแบบสื่อในนิทรรศการเช่น Wall Text, caption ฯลฯ)
- ประสานงานในการผลิตและพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ ในนิทรรศการร่วมกับผู้ผลิต
- ควบคุมงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และงานติดตั้งงานกราฟฟิกให้
 
ส่งประวัติการทำงาน (CV) หรือ Portfolio หรือตัวอย่างในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
มาที่ ฝ่ายนิทรรศการ exh_activity@bacc.or.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 214 6630 ต่อ 533