สมัครงาน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง


ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ธุรการ - บัญชี"

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์งานบัญชี และใช้โปรแกรมทางด้านบัญชีได้
- ใช้โปรแกรม MS OFFICE ได้ดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดทำรายงานการขายสินค้า / สรุปยอดขาย / บันทึกภาษีขาย
- จัดทำสต๊อกสินค้า
- จัดทำเอกสารทางบัญชี ออกใบวางบิล / แจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
- จัดเก็บเอกสาร จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง รับโทรศัพท์
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง "ผู้จัดการร้านค้า Bacc Shop"

คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง 
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง และหากมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการร้านค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ในระบบปฏิบัติงานร้านค้าปลีก มีความสามารถในการ แก้ไขปัญหา และใช้คอมพิวเตอร์ได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ มองหาช่องทางการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
- ความซื่อสัตย์สุจริต วุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บริหารงานร้านค้าของที่ระลึกของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- ติดต่อประสานงาน ศิลปิน ผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ สำหรับการผลิตสินค้าเฉพาะ
- จัดทำรายงานการขาย รายงานสินค้าคงเหลือ สภาพการขาย และผลการดำเนินงานของร้านค้า
- วางแผน และควบคุมการใช้งบประมาณ และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ใบสมัคร คลิกที่นี่


สมัครด้วยตนเองที่ 
ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 
วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524

---

ฝ่ายนิทรรศการ ขอเปิดรับสมัครผู้สนใจทำงานเกี่ยวกับศิลปะเพื่อรองรับโครงการและนิทรรศการที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยลักษณะงานเป็นการทำงานเกี่ยวข้องกับการทำงานนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ที่มีความหลากหลายโดยเปิดรับตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง "ผู้วิจัยค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับงานนิทรรศการ" (ตำแหน่งการจ้างตามโครงการ)

เนื่องจากฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดทำนิทรรศการโดยมีฐานการสร้างเนื้อหาจากการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ ผลงาน หรือศิลปินผ่านการสืบค้นด้วยมุมมองที่หลากหลาย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดหาเนื้อหาจึงเป็นส่วนสำคัญในการค้นคว้าวิจัยเนื้อหาในนิทรรศการเพื่อเป็นฐานทำงานของภัณฑารักษ์และทีมงานฝ่ายนิทรรศการ ฝ่ายนิทรรศการขอเปิดรับสมัครผู้มีความรู้ความสนใจในการทำงานค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทรรศการ ศิลปะ และศิลปิน โดยทำหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยเนื้อหา ผ่านการทำงานกับความรู้ในแหล่งต่างๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการทำนิทรรศการ ลักษณะการทำงานเป็นการทำงานตามฐานโปรเจ็คโดยสามารถจัดแบ่งตารางเวลาการทำงานอย่างเป็นอิสระ โดยประสานงานข้อมูลและการจัดหาข้อมูลตามความต้องการของโครงการร่วมกับภัณฑารักษ์และฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์ทางด้านการค้นคว้าและวิจัยข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและมีความสนใจในการทำงานเกี่ยวกับผลงานศิลปะหรือศิลปิน
3. จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางด้านเนื้อหา หรือมีประสบการณ์ในกาทำงานเทียบเท่า
4. มีทักษะในการจัดการข้อมูล(Knowledge Management)และการวิเคราะห์ข้อมูล
5. มีทักษะในการเขียนภาษาไทย และหากมีทักษะเชี่ยวชาญทางการเขียนภาษาอังกฤษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทำงานเป็นทีมในการผลิตนิทรรศการ และผลผลิตที่เกี่ยวข้องที่สืบเนื่องมาจากข้อมูลค้นคว้าดังกล่าว
7. มีทัศนคติในการทำงานที่เปิดกว้างให้กับความรู้และโลกทัศน์ที่หลากหลาย มีความเป็นกลางในการสืบค้น

ความรับผิดชอบ
1. ทำงานร่วมกับภัณฑารักษ์และทีมงานฝ่ายนิทรรศการในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับงานนิทรรศการ
2. วางแผนการค้นคว้าข้อมูล ผ่านระเบียนวิธีวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และกระบวนการสืบค้นตามรูปแบบของเนื้อหาที่ต้องการการวิจัยวิเคราะห์
3. ผลิตข้อมูลให้กลายเป็นองค์ความรู้ผ่านการเขียน หรือการทำงานสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการอื่นๆ โดยทำงานร่วมกับภัณฑารักษ์ ฝ่ายนิทรรศการ และฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
4. จัดเก็บข้อมูลทั้งเนื้อหาที่สังเคราะห์แล้วไปจนถึงเนื้อหาที่เป็นข้อมูลดิบ เพื่อเชื่อมไปกับฐานการจัดเก็บข้อมูล (Archive) ของฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และฐานสืบค้นข้อมูลสาธารณะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ตำแหน่ง "ผู้จัดการนิทรรศการ" (Project Manager)

ลักษณะงาน : ระยะเวลาการทำงานตามเวลาโครงการ (Project based)

ในขั้นตอนการจัดการนิทรรศการและการผลิตนิทรรศการเราต้องการผู้ที่สามารถประสานงานดูแลและจัดการงานนิทรรศการตั้งแต่ต้นจนสมบูรณ์ได้อย่างลุล่วงผู้จัดการนิทรรศการเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการทำงานเพื่อเชื่อมต่อความเชี่ยวชาญจากบุคคลที่หลากหลายเพื่อประกอบเป็นนิทรรศการผลิตสู่สาธารณะ

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับการเนื้อหาทางศิลปะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรักในการทำงานเกี่ยวกับศิลปะ
- มีประสบการณ์ในการทำงานจัดการโครงการหรือกิจกรรมอย่างน้อย 3 โครงการ
- มีทักษะในการสื่อสาร และมีทัศนคติที่เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา และมีระบบในการทำงานที่ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดีและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นผู้จัดการโครงการในการผลิตนิทรรศการหรือโครงการ รวมทั้งการประสานงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
- ดูแลและจัดการโครงการและรายละเอียดงานนิทรรศการโดยประสานงานกับภัณฑารักษ์โครงการและหัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
- ประสานงานเนื้อหาโครงการเกี่ยวกับนิทรรศการ
- ประสานงานศิลปินขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะในนิทรรศการ
- ประสานงานเกี่ยวกับการนำศิลปะมาจัดแสดงทำเอกสารขอยืมผลงานขนส่งประกันภัย
- ประสานงานกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตามแขนงงานต่างๆ ในการผลิตนิทรรศการ
- ประสานงานข้อมูลนิทรรศการโดยทำงานร่วมกับภัณฑารักษ์และผู้ค้นคว้าข้อมูลนิทรรศการ
- ประสานงานผู้ผลิตเนื้อหาในนิทรรศการ เช่นผู้เขียนบทความ ผู้ตรวจเนื้อหา ผู้แปลบทความ
- ประสานงานกับฝ่ายออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในการพัฒนาภาพลักษณ์และสื่อประกอบนิทรรศการ
- ประสานงานกับฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมในการจัดหาเนื้อหาเพื่อวางแผนกิจกรรม
- จัดเตรียมข้อมูลในการประเมินผลนิทรรศการและกิจกรรม
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการ (Exhibition Archive)

ใบสมัคร คลิกที่นี่

ส่งประวัติการทำงาน (CV) หรือ Portfolio หรือตัวอย่างในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
มาที่ ฝ่ายนิทรรศการ exhibition@bacc.or.th

---

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเปิดรับแฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้ติดตั้งนิทรรศการศิลปะเพื่อทำงานร่วมกันในการติดตั้งนิทรรศการศิลปะในปีต่อไป ลักษณะการทำงานเป็นการติดตั้งผลงานศิลปะ และนิทรรศการศิลปะในรูปแบบหลากหลายโดยเป็นลักษณะนิทรรศการขนาดใหญ่บนพื้นที่นิทรรศการหลักของหอศิลปฯ โดยคุณสมบัติในผู้ร่วมงานติตตั้งนิทรรศการศิลปะกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ มีดังต่อไปนี้

1. จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะในหลายสาขา รวมถึงงานออกแบบประเภทต่างๆ
3. มีความรู้สามารถในการเขียนแบบ หรือ ออกแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรมต่างๆ ได้
4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการติดตั้งผลงานศิลปะทุกประเภท
5. มีความรู้ ความเชี่ยวาญเกี่ยวกับการจัดการงานศิลปะทุกประเภท การขนย้ายผลงาน / การเคลื่อนย้ายผลงาน / การเปิดผลงานออกจากบรรจุภัณฑ์ / การบรรจุผลงานใส่ หรือลงบรรจุภัณฑ์  
6. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบงานมัลติมีเดียต่างๆ
7. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการทำโครงสร้าง / งานก่อสร้าง / งานสี / งานไม้ / งานเหล็ก / งานปูน
8. หากมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่ง Profile และแฟ้มผลงานมาที่ exhibition@bacc.or.th
สอบถามข้อมูลโปรดติดต่อ  02-214-6630 ต่อ 531

---

ตำแหน่ง "ภัณฑารักษ์ " (ตำแหน่งงานประจำ)

เนื่องจากฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตงานในการจัดทำนิทรรศการที่มีฐานจากการสร้างเนื้อหาเพื่อผลิตนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะหรือความรู้ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในรูปแบบต่างๆภัณฑารักษ์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาเนื้อหาการจัดการ และการนำเสนอผลงานศิลปะ จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างองค์ความรู้เพื่อสื่อสารต่อผู้ชมในประเด็นจากผลงานศิลปะ ศิลปิน ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้นฝ่ายนิทรรศการขอเปิดรับสมัครผู้มีความรู้ความสนใจในการทำงานทางด้านภัณฑารักษ์เพื่อทำงานร่วมกับทีมงาน ในการเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม การตีความ การอธิบายปรากฏการณ์ทางความคิดและการสร้างสรรค์ของศิลปินที่ส่งผลต่อศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมร่วมสมัย การทำงานเป็นการทำงานตามฐานโครงการโดยทำงานเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมนิทรรศการภายในฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการศิลปะหรืองานภัณฑารักษ์ อย่างน้อย 3 ปี
2. จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางด้านการจัดการศิลปะ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเทียบเท่า
3. มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะ รวมถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาความสามารถในการค้นหาแหล่งข้อมูลและมีความสนใจในการทำงานเกี่ยวกับผลงานศิลปะและศิลปิน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะในการจัดการค้นหาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นองค์ความรู้
5. มีทักษะที่ดีในการสื่อสารทั้งพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. มีทักษะในการจัดการนิทรรศการ การจัดการผลงานศิลปะ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานตามขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตนิทรรศการ
7. มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มีวัฒนธรรมในการทำงานที่เปิดกว้างต่อความรู้ต่างสาขามีมุมมองและโลกทัศน์ที่เอื้อให้ต่อการทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1. ทำงานเป็นทีมร่วมกับหัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ ทีมงานนิทรรศการ ทีมงานที่เกี่ยวข้องภายในหอศิลป์ ตั้งแต่การพัฒนาเนื้อหานิทรรศการ การประสานงาน การออกแบบนิทรรศการ การจัดการผลงาน รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นจนครบกระบวนการในการผลิตนิทรรศการศิลปะ
2. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเนื้อหาเพื่อสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับผลงานหรือปรากฏการณ์ทางศิลปะที่มีผลต่อเนื่องต่อสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในประเทศและนานาชาติ
3. คัดเลือกผลงานศิลปะสำหรับนิทรรศการที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกับศิลปิน ตั้งแต่ต้นจนครบกระบวนการติดตั้งและเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ เพื่อศึกษาและพัฒนารายละเอียดผลงานหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดการเวลาและงบประมาณในการทำงานกับแต่ละโครงการ
5. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการเพื่อผลิตสื่อต่างๆ ประกอบในนิทรรศการ เพื่อส่งต่อและทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในหอศิลป์เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับผลงานนิทรรศการต่อสาธารณะ และเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นต่อสาธารณะในอนาคต
6. มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ชมทั้งที่มีอยู่เดิม และผู้ชมกลุ่มใหม่ ผ่านการทำงานในรูปแบบกิจกรรม การให้ความรู้ การทำงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในฝ่ายนิทรรศการและร่วมกับฝ่ายการศึกษา
7. มีส่วนร่วมในการประเมินผลนิทรรศการรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ
 
สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจส่ง CV ประวัติการทำงานมาได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร: exhibition@bacc.or.th / Tel 02 214 6630 ต่อ 531

---

The Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre

Job Opportunity for Writer and Content Editor
The Exhibition department of Bangkok Art and Culture Centre is responsible for the initiation of thoughts and activities which aim to provide knowledge and understandingof art to the public audience. Our core work revolves around creating a communicative art content which is related to exhibition. In this regards, the Exhibition department is currently giving a job opportunity to writer and content editor whose responsibility is toedit art content that are used in press releases, exhibitions andpublications. The writer and editor works very closely to curators, graphic designers and translators on a project-based basis. The job description and responsibilities are as follow:

Job description and responsibilities
1. Edits exhibition content by working closely with curators. The writer needs to make sure that the content is adjusted in the way that is appropriately communicable to all levels of audiences while the concept of content remained intact.
2. Researches for related information, adds further explanation or validates the sources of the content. Makes sure that the resources are accurate.
3. Manages content by working closely with curators, graphic designer on writing/editing exhibition programs, press releases as well as other texts used in an exhibition (e.g. Wall text, label, content for guide/educational tour). All resources should align with the BACC’s standards.
4. Managesand organizes all writings, edits content and validates the content within a required timeframe.
5. Collaborates with translators from English language. The writer needs to review translations and make sure that the texts reflect the author’s original intention.

Job Requirements
1. Holds a minimum of a bachelor’s degree in a related field.
2. Expert in English language and have a high English proficiency. Possesses an ability to communicate ineffectively through editing, reviewing or writing. Able to make your communications understandable to all levels of audiences.
3. Holds a minimum of 3-to-5-year experience in writing andediting. Candidates with a direct experience as a writer for art and culture content, or have an English writing skills will be highly considered.
4. Demonstrates background knowledge on art or shows an interest to work on art. Have an open-minded attitude.
5. Careful with details inrelationto work.
6. Possess a basic communication skill and is team oriented.

**Working time and place are flexible and subject to the nature of each project. This is a project-based employment.

For more information or job application, send your CV, work experiences, your writing samples to the Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre: exhibition@bacc.or.th / Tel 02 214 6630 ext.531

--

ตำแหน่ง "นักเอกสารจดหมายเหตุ" 


คุณสมบัติ

- อายุ 22 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ หรือ สารนิเทศศึกษา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดการและจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย 1-2 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก
- มีความสามารถและทักษะในการค้นคว้าข้อมูล สามารถสังเคราะห์และจัดสรรข้อมูลให้เป็นระบบ
- มีความสนใจและมีความรู้ด้านศิลปะ และสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานกับฐานข้อมูลดิจิตอลได้อย่างคล่องแคล่ว
- ใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูด ได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รวบรวมข้อมูล/ทรัพยากรดิจิทัลภายในหน่วยงาน
- แยกประเภท และจัดหมวดหมู่เอกสารทรัพยากรจดหมายเหตุ
- จัดทำเครื่องมือช่วยค้น เช่น ทะเบียนจดหมายเหตุ การกำหนดรหัสเอกสารจดหมายเหตุ การจัดทำคำค้นเอกสาร การจัดทำระบบการจัดการข้อมูล เป็นต้น
- นำทรัพยากรจดหมายเหตุอัพโหลดเข้าฐานข้อมูลดิจิทัล
- ประสานงานกับห้องสมุดในการดูแลเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล

สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจส่ง CV ประวัติการทำงาน มาได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร: exhibition@bacc.or.th / Tel 02 214 6630 ต่อ 531

--