สมัครงาน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง 

ตำแหน่ง "หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์"
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด  การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความรู้ ความชำนาญในงานประชาสัมพันธ์ หรือมีความสามารถในการเขียนข่าว หรือ บทความหรือมีความรู้ความสามารถในการตรวจเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงาน
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งอ่านเขียนและพูด  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 
ลักษณะและขอบเขตงาน
- วางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
- รับผิดชอบดูแลการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมต่างๆ และองค์กร
- ดูแลรับผิดชอบการจัดงานแถลงข่าว และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
- สร้างและสานความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งสำรวจแนวโน้มความสนใจและประเด็นต่างๆในสังคม
- บริหารงานต้อนรับเพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
- บริหารข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ พร้อมวิเคราะห์ เพื่อเสนอผู้บริหาร
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง "พนักงานขายสินค้าที่ระลึก"
 
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย – หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ
- บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ และงานขาย
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีประสบการณ์ในงานขาย และการทำงานกับระบบ POS (Point of Sale) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
รายละเอียดงาน
- ขายสินค้าพร้อมให้ข้อมูลสินค้า และข้อมูลกิจกรรรต่างๆ
- ทำการจัดเรียงสินค้า ติดป้ายบาร์โคด และ ป้ายราคา
- ตรวจสอบ และจัดทำสต๊อกสินค้า
- การเก็บ และการทำบันทึกบัญชีขายสินค้าประจำวัน
- บริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
สมัครด้วยตนเองที่ 
ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 
วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524

-----

 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ขอเปิดรับสมัครที่ปรึกษาในการดำเนินงานและจัดทำกิจกรรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ (โครงการระยะสั้น)
 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำนิทรรศการหลักชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 ซึ่งเป็นนิทรรศการหลักของหอศิลปฯ ที่เน้นการให้ความรู้และความเข้าใจในศิลปะที่เกี่ยวข้อง กับสังคมและในมุมต่างๆ  โดยมีกิจกรรมการศึกษาที่เกี่ยวกับนิทรรศการเป็นแก่นสำคัญในการเข้าถึงผู้ชม ผ่านเนื้อหาในนิทรรศการและผลงานศิลปะ ในการทำงานเพื่อวางรากฐานงานศิลปศึกษาส่วนนี้ อย่างยั่งยืน ฝ่ายนิทรรศการขอเปิดรับสมัครที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมการศึกษาที่เกี่ยวกับนิทรรศการ โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ลักษณะการทำงานเป็นโปรเจ็คระยะสั้น ในการร่วมดำเนินงาน วางแผนงาน และวางรากฐานการทำงาน กิจกรรมเชิงศิลปศึกษาของฝ่ายนิทรรศการที่สามารถส่งผลได้ในระยะยาว โดยมีลักษณะงานและความรับผิดชอบดังนี้
 
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ
1. เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในการเรียนรู้ศิลปะผ่านกิจกรรมการศึกษาที่มีเป้าหมายสอดคล้องไปกับเป้าหมายของฝ่ายนิทรรศการและหอศิลปฯ
2. เป็นที่ปรึกษาในการวางโปรแกรมกิจกรรม การบรรยาย ปฏิบัติการ workshop ที่ตอบสนองไปกับเนื้อหานิทรรศการนั้นๆ โดยผ่านการพัฒนาโปรแกรมด้วยวิสัยทัศน์ การวางแผนงานที่คำนึงถึงผลในระยะยาว
3. เป็นที่ปรึกษาในการเชื่อมต่อกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือครูสอนศิลปะเพื่อออกแบบแผนงานกิจกรรมของนิทรรศการที่สอดคล้องหรือเชื่อมต่อไปกับแผนการศึกษาศิลปะในสถาบันการศึกษา
4. เป็นที่ปรึกษาในการสร้างเครือข่ายผู้ชมและพัฒนาผู้ชมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงผู้ชมเฉพาะกลุ่ม เช่นผู้ชมในชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพฯ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเข้าถึงผู้ชมผ่านแนวทางศิลปศึกษา
5. เป็นที่ปรึกษาในการจัดการงบประมาณในการจัดกิจกรรม รวมถึงการบริหารจัดการอาสาสมัครเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ
6. เป็นที่ปรึกษาร่วมดำเนินการจัดหาแหล่งอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ในลักษณะเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมศิลปศึกษา 
7. เป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์สรุปเนื้อหากิจกรรมและประเมินผล และนำผลที่ประเมินมาปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมการศึกษาในอนาคต
8. เป็นที่ปรึกษาในการเข้าถึงกลุ่มเครือข่ายทางศิลปะ ศิลปิน และผู้ทำงานสร้างสรรค์ รวมถึงกลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจและสังคมในการจัดตั้งฐานเครือข่ายในการจัดทำกิจกรรมศิลปะศึกษาที่เป็นประโยชน์และยั่งยืน
 
คุณสมบัติ
1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาทางด้านศิลปศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีทางด้านศิลปศึกษา และการจัดกิจกรรมการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
4. มีพื้นฐานความรู้และความสนใจในการทำงานเกี่ยวกับศิลปะ และมีทัศนคติที่เปิดกว้าง ที่เชื่อมโยงศิลปะได้กับกิจกรรมงานสร้างสรรค์ กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมในสาขาอื่นๆ
5. มีความรู้และความเข้าใจในการเข้าถึงผู้ชมที่หลากหลาย รวมถึงมีความเข้าใจในบริบทผู้ชม ของสังคมไทย ที่เอื้อสู่การพัฒนาผู้ชมด้วยการศึกษาศิลปะในหอศิลปฯ ได้อย่างยั่งยืน
6. มีทักษะในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจส่ง CV หรือประวัติการทำงานมาได้ที่ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร exh_activity@bacc.or.th