สมัครงาน

กรุณาติดต่อ ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปฯ

โทร. 02 2146630-8 ต่อ 524

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง

ตำแหน่ง "พนักงานต้อนรับ"

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
- มีใจรักในงานบริการ
- มีความอดทน อดกลั้น
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้


ตำแหน่งงาน  "บรรณารักษ์"
 
คุณสมบัติ
- อายุ 24 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ หรือ สารนิเทศศึกษา หรือ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดอย่างน้อย 1-2 ปี 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก และรักงานบริการ
- มีความสนใจศึกษาความรู้ด้านศิลปะ และสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
- ใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูด ได้ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (09.30-18.30 / 10.30-19.30 น.) และทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 
หน้าที่หลัก
- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร วารสาร สูจิบัตรนิทรรศการ เป็นต้น
- วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ให้บริการห้องสมุด ได้แก่ บริการยืม-คืนทรัพยากรฯ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
- รวบรวมทรัพยากรจดหมายเหตุภายในหน่วยงาน ประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ และจัดทำเครื่องมือช่วยค้น
- นำทรัพยากรจดหมายเหตุเข้าฐานข้อมูล
- ดูแลงานบริการและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
- ดูแลฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ และ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
- จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด
- สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด
- สร้างเครือข่ายห้องสมุดและความร่วมมือทางด้านศิลปะ
- จัดกิจกรรมห้องสมุดและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่ง "พนักงานขายสินค้าที่ระลึก"  3 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
- ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี
- ซื่อสัตย์
- มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 
หน้าที่หลัก
- ประสานงานเรื่องรับสินค้าเข้า ส่งเงินประจำวัน
- ดูแลสต๊อกสินค้า / ติดบาร์โคดสินค้า
- ให้ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นหน้าร้านได้ เพื่อปรับปรุงการขาย การบริการ การบริหารได้
-ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรม หรือองค์กร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
สมัครด้วยตนเองที่ 
ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 
วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524, 525