สมัครงาน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง 

ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่กิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างดีมาก (อ่าน พูด ฟัง เขียน) หากมีผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ อาทิ TOEIC, TOEFL, IELTS หรืออื่นๆ กรุณาแนบมาพร้อมกับใบสมัครด้วย
- มีความสนใจในงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาพยนตร์ ดนตรี ฯลฯ
- สามารถวางแผนงานและบริหารงานกิจกรรมได้
- มีความคล่องตัวและมีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี

รายละเอียดของงาน
- สนับสนุนและประสานงานกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เน้นการทำงานเชิงรุกกับเครือข่ายต่างประเทศ เช่น สถานทูต  องค์กรทางด้านศิลปวัฒนธรรมของต่างประเทศ
- แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย (ทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
- จัดทำโครงการ จัดทำงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมาย บริหารและดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง


ตำแหน่ง "พนักงานขายสินค้าที่ระลึก"

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ
- บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ และงานขาย
- มีประสบการณ์ในงานขาย และการทำงานกับระบบ POS (Point of Sale) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
- ทำการจัดเรียงสินค้า
- ติดป้ายบาร์โคด และ ป้ายราคา
- ตรวจสอบ และจัดทำสต๊อกสินค้า
- การเก็บ และการทำบันทึกบัญชีขายสินค้าประจำวัน
- บริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 

ตำแหน่ง "บรรณารักษ์"
 
คุณสมบัติ
- อายุ 22 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ หรือ สารนิเทศศึกษา หรือ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดอย่างน้อย 1-2 ปี 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก และรักงานบริการ
- มีความสนใจศึกษาความรู้ด้านศิลปะ และสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี หากมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูด ได้ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (09.30-18.30 / 10.30-19.30 น.) และทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 
หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร วารสาร สูจิบัตรนิทรรศการ เป็นต้น
- วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ให้บริการห้องสมุด ได้แก่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการยืม-คืน และบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
- ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่านทาง Social Media
- จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศและชั้นหนังสือให้พร้อมสำหรับให้บริการ
- จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด
- สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด
- สร้างเครือข่ายห้องสมุดและความร่วมมือทางด้านศิลปะ
- จัดกิจกรรมห้องสมุดและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ตำแหน่ง "หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์"

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด  การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความรู้ ความชำนาญในงานประชาสัมพันธ์ หรือมีความสามารถในการเขียนข่าว หรือ บทความหรือมีความรู้ความสามารถในการตรวจเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงาน
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งอ่านเขียนและพูด  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

ลักษณะและขอบเขตงาน
- วางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
- รับผิดชอบดูแลการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมต่างๆ และองค์กร
- ดูแลรับผิดชอบการจัดงานแถลงข่าว และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
- สร้างและสานความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งสำรวจแนวโน้มความสนใจและประเด็นต่างๆในสังคม
- บริหารงานต้อนรับเพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
- บริหารข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ พร้อมวิเคราะห์ เพื่อเสนอผู้บริหาร
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครด้วยตนเองที่ 
ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 
วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524

---

ฝ่ายนิทรรศการ ขอเปิดรับสมัครผู้สนใจทำงานเกี่ยวกับศิลปะเพื่อรองรับโครงการและนิทรรศการที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยลักษณะงานเป็นการทำงานเกี่ยวข้องกับการทำงานนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ที่มีความหลากหลายโดยเปิดรับตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง "ผู้วิจัยค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับงานนิทรรศการ"

เนื่องจากฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดทำนิทรรศการที่มีฐานการสร้างเนื้อหาจากการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ ผลงาน หรือศิลปินผ่านการสืบค้นด้วยมุมมองที่หลากหลาย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดหาเนื้อหาจึงเป็นส่วนสำคัญ ในการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ ฝ่ายนิทรรศการขอเปิดรับสมัครผู้มีความรู้ความสนใจในการทำงานค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทรรศการ ศิลปะ และศิลปิน โดยทำหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยเนื้อหา ผ่านการทำงานกับความรู้ในแหล่งต่างๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการทำนิทรรศการ ลักษณะการทำงานเป็นการทำงานตามฐานโปรเจ็คโดยสามารถจัดแบ่งตารางเวลาการทำงานอย่างเป็นอิสระ โดยประสานงานข้อมูลและการจัดหาข้อมูลตามความต้องการของโครงการร่วมกับ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ทางด้านการค้นคว้าและวิจัยข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและมีความสนใจในการทำงานเกี่ยวกับผลงานศิลปะ หรือศิลปิน
3. จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางด้านเนื้อหา หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเทียบเท่า
4. มีทักษะในการจัดการข้อมูล(Knowledge Management)และการวิเคราะห์ข้อมูล
5. มีทักษะในการเขียนภาษาไทย และหากมีทักษะเชี่ยวชาญทางการเขียนภาษาอังกฤษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทัศนคติในการทำงานที่เปิดกว้างให้กับความรู้และโลกทัศน์ที่หลากหลาย มีความเป็นกลางในการสืบค้น

ตำแหน่ง "ผู้จัดการนิทรรศการ" (Project Manager)

ลักษณะงาน : ระยะเวลาการทำงานตามเวลาโครงการ (Project based)

ในขั้นตอนการจัดการนิทรรศการและการผลิตนิทรรศการเราต้องการผู้ที่สามารถประสานงานดูแลและจัดการงานนิทรรศการตั้งแต่ต้นจนสมบูรณ์ได้อย่างลุล่วงผู้จัดการนิทรรศการเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการทำงานเพื่อเชื่อมต่อความเชี่ยวชาญจากบุคคลที่หลากหลายเพื่อประกอบเป็นนิทรรศการผลิตสู่สาธารณะ

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับการเนื้อหาทางศิลปะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรักในการทำงานเกี่ยวกับศิลปะ
- มีประสบการณ์ในการทำงานจัดการโครงการหรือกิจกรรมอย่างน้อย 3 โครงการ
- มีทักษะในการสื่อสาร และมีทัศนคติที่เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา และมีระบบในการทำงานที่ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดีและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นผู้จัดการโครงการในการผลิตนิทรรศการหรือโครงการ รวมทั้งการประสานงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
- ดูแลและจัดการโครงการและรายละเอียดงานนิทรรศการโดยประสานงานกับภัณฑารักษ์โครงการและหัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
- ประสานงานเนื้อหาโครงการเกี่ยวกับนิทรรศการ
- ประสานงานศิลปินขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะในนิทรรศการ
- ประสานงานเกี่ยวกับการนำศิลปะมาจัดแสดงทำเอกสารขอยืมผลงานขนส่งประกันภัย
- ประสานงานกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตามแขนงงานต่างๆ ในการผลิตนิทรรศการ
- ประสานงานข้อมูลนิทรรศการโดยทำงานร่วมกับภัณฑารักษ์และผู้ค้นคว้าข้อมูลนิทรรศการ
- ประสานงานผู้ผลิตเนื้อหาในนิทรรศการ เช่นผู้เขียนบทความ ผู้ตรวจเนื้อหา ผู้แปลบทความ
- ประสานงานกับฝ่ายออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในการพัฒนาภาพลักษณ์และสื่อประกอบนิทรรศการ
- ประสานงานกับฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมในการจัดหาเนื้อหาเพื่อวางแผนกิจกรรม
- จัดเตรียมข้อมูลในการประเมินผลนิทรรศการและกิจกรรม
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการ (Exhibition Archive)

ใบสมัคร คลิกที่นี่

ส่งประวัติการทำงาน (CV) หรือ Portfolio หรือตัวอย่างในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
มาที่ ฝ่ายนิทรรศการ exhibition@bacc.or.th

---

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเปิดรับแฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้ติดตั้งนิทรรศการศิลปะเพื่อทำงานร่วมกันในการติดตั้งนิทรรศการศิลปะในปีต่อไป ลักษณะการทำงานเป็นการติดตั้งผลงานศิลปะ และนิทรรศการศิลปะในรูปแบบหลากหลายโดยเป็นลักษณะนิทรรศการขนาดใหญ่บนพื้นที่นิทรรศการหลักของหอศิลปฯ โดยคุณสมบัติในผู้ร่วมงานติตตั้งนิทรรศการศิลปะกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ มีดังต่อไปนี้

1. จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะในหลายสาขา รวมถึงงานออกแบบประเภทต่างๆ
3. มีความรู้สามารถในการเขียนแบบ หรือ ออกแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรมต่างๆ ได้
4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการติดตั้งผลงานศิลปะทุกประเภท
5. มีความรู้ ความเชี่ยวาญเกี่ยวกับการจัดการงานศิลปะทุกประเภท การขนย้ายผลงาน / การเคลื่อนย้ายผลงาน / การเปิดผลงานออกจากบรรจุภัณฑ์ / การบรรจุผลงานใส่ หรือลงบรรจุภัณฑ์  
6. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบงานมัลติมีเดียต่างๆ
7. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการทำโครงสร้าง / งานก่อสร้าง / งานสี / งานไม้ / งานเหล็ก / งานปูน
8. หากมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่ง Profile และแฟ้มผลงานมาที่ exhibition@bacc.or.th
สอบถามข้อมูลโปรดติดต่อ  02-214-6630 ต่อ 531