activities

archive

งานแถลงข่าวและเสวนา "ก้าวข้ามวิกฤตปฐมวัยสู่ไทยแลนด์ 4.0"

วันที่ : 20 กันยายน 2560

สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

งานแถลงข่าวและเสวนา "ก้าวข้ามวิกฤตปฐมวัยสู่ไทยแลนด์ 4.0"
จัดโดย สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
 
 
**เข้าร่วมกิจกรรมฟรี
**ลงทะเบียนหน้างาน