bacc note

current

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 01 กันยายน - 15 ตุลาคม 2560

สถานที่:

ด้วยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
 
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://edm.bacc.or.th/upload/BACC-ประกาศสรรหา%20ผอ.หอศิลป.pdf
 
หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560