Loading

arts network exhibitions
archive

นิทรรศการผลจากโครงการวิจัย การออกแบบประติมากรรมบนพื้นที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชน : พื้นที่ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง

วันที่ : 04 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2559
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 4
โดย ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร