Loading
 
activities
archive

MIGRANT IS AROUND

วันที่ : 18 ธันวาคม 2561
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
โดย: Migrant Working Group 
เวลา 10.30-16.30 น.


“MIGRANT IS AROUND”
แกะรอยแรงงานผีน้อยเกาหลี สู่คนขายโรตีที่ไทย เราจะอยู่ในบทบาทไหนเมื่อแรงงานหมุนรอบตัวคุณ” เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากลปี 2561 (International Migrants Day 2018) และการนำเสนอรายงานสถานการณ์การเคลื่อนย้ายถิ่นสากลปี 2561” โดย เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group-MWG)

ด้วยวันที่ 18 ธันวาคมของทุกปีได้รับการกำหนดให้เป็นวันแรงงานข้ามชาติสากลเนื่องจากเป็นวันที่สมาชิกองค์การสหประชาชาติได้มีการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว 1991 เพื่อเป็นการรณรงค์ถึงความสำคัญของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามที่เป็นบุคคลในครอบครัวที่ทำงานและย้ายถิ่นทั่วโลกให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิการเป็นแรงงาน
ประเทศไทยที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจะมีการรับรองเอกสารว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการย้ายถิ่นเพื่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานที่มีความปลอดภัยเป็นระเบียบและเป็นปกติ (Global Compact For Migration-GCM) รวมทั้งได้รับหลักการหลักการชี้แนะว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน(United Nations guiding principle on Business and human rights (UNGP) เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติบนฐานความสมัครใจและจัดทำร่างแผนระดับชาติว่าด้วยการสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ (National Action Plan on Business and Human Right) เพื่อรองรับหลัการชี้แนะดังกล่าวด้วย 

การย้ายถิ่นและแนวทางการดำเนินโยบายของรัฐในปัจจุบันมีความสำคัญต่อการกำหนดกฎหมาย นโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติและผู้ย้ายถิ่นที่กระจายตัวอยู่ในตลาดแรงงานตามหลักการที่รัฐบาลได้รับรองไว้ในอนาคตอันใกล้  ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนและนำเสนอประเด็นความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในปี 2561 และเพื่อสะท้อนสถานการณ์การย้ายถิ่นของประชากรข้ามชาติตลอดจนการปรับตัวของประชากรข้ามชาติในการมีถิ่นฐานและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมไทย เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติจึงได้จัดกิจกรรมเรชนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากลภายใต้แนวคิด “ Migrant is around” ขึ้นในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561  ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   ระหว่างเวลา 10.30-16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Khun Koreeyor Manuchae
เบอร์โทรติดต่อ 091-838-6265
mwgthailand.wordpress.com
https://th-th.facebook.com/mwgthailand/

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร