Loading
 
activities
current

นิทรรศการภาพถ่าย จากโครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2”

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ - 17 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 4-5
จัดโดย: กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป


ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2” ทั่วประเทศ และ ร่วมเสวนาพูดคุยกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในฐานะผู้นำธุรกิจน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวมากว่า 40 ปี
มีความตระหนักถึงคุณค่าของ “ข้าวไทย” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
และยังเป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ทั้งนี้ “ข้าวไทย” ยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในการเป็นต้นน้ำของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันรำข้าว และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวอีกด้วย 

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จึงได้จัด โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้น
เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้ร่วมแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการเชิดชูคุณค่า
และความงดงามของข้าวไทย ผ่านศิลปะภาพถ่าย และส่งเสริมให้สาธารณชนได้ร่วมกันตระหนัก
ถึงความสำคัญของ “ข้าวไทย” และเกิดความซาบซึ้งในความผูกพันความเชื่อมโยงของข้าว
กับวิถีชีวิตของคนไทย ผ่าน 2 หัวข้อการประกวด คือ “ความงามของข้าวไทย” และ “วิถีข้าว วิถีไทย”

ความงามของข้าวไทย
ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของไทย เนื่องจากเป็นอาหารหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานหลายศตวรรษ
อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ การถ่ายทอด “ความงามของข้าวไทย” 
ผ่านศิลปะการถ่ายภาพ จึงแสดงให้เห็นถึงความงดงามของภูมิทัศน์ท้องนารวงข้าว และเมล็ดข้าว อันเกิดจาก
ความอุตสาหะของชาวนาไทยที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อให้ข้าวแต่ละเมล็ดเจริญเติบโต จวบจนเป็นต้นข้าวที่แข็งแรง
จนได้เก็บเกี่ยวเป็นเมล็ดข้าวให้เรารับประทานกัน

วิถีข้าว วิถีไทย
ข้าว ถือเป็นรากเหง้าของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต ความเชื่ออย่างลึกซึ้ง
ทั้งยังมีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างช้านาน การถ่ายทอดภาพ “วิถีข้าว วิถีไทย” จึงสะท้อนคุณค่า ความสำคัญของข้าวที่มีต่อวิถีชีวิตคนไทยนับจากอดีตจวบจนปัจจุบัน รวมถึงการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้เห็นคุณค่าของข้าวไทย เกิดความรักความหวงแหน และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชาวนาไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ยุวชนผู้จะสืบทอด
และพัฒนาวิถีการทำนาต่อไปในอนาคต

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลและร่วมแสดงงาน  ที่นี่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณปิ่มนภา 
โทร. 02 249 9348 – 52 ต่อ 1832
www.facebook.com/KingHealthSociety
 www.kingriceoilgroup.com

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร