Loading

archive

นิทรรศการแสดงผลงานสายวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 3

วันที่ : 20 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2555
สถานที่: People's Gallery ชั้น 2
ผู้จัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการปรับโครงสร้างคณะวิชาจากสาขาวิชาจิตรกรรมและสาขาวิชาประติมากรรมมาเป็นสายวิชาทัศนศิลป์ เพื่อง่ายต่อการจัดการการศึกษาที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  สายวิชาทัศนศิลป์จึงเป็นสายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เปิดกว้างขึ้น  เพื่อเป็นสายวิชาที่ผลิตบัณฑิตในสายศิลปกรรมศาสตร์ โดยเน้นการปฏิบัติงานเป็นหลัก  ดังนั้นทางสายวิชาฯจึงได้จัดให้มีการแสดงผลงานศิลปกรรมของสายวิชาทัศนศิลป์ขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ให้คณาจารย์และนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และเป็นแสดงผลงานร่วมกันระหว่างสาขาวิชาจิตรกรรมและสาชาวิชาประติมากรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆสู่สาธารณชน

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร