Arts Network Exhibitions

archive

นิทรรศการแสดงผลงานการถ่ายภาพที่ผ่านเข้ารอบแรก ในหัวข้อ กรุงเทพ - เมืองแห่งน้ำใจ

วันที่ : 29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560

สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 4-5