people's gallery

archive

ประกาศเปิดรับเอกสารขอใช้สถานที่ People’s Gallery ประจำปีพ.ศ.2561

วันที่ : 01 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560

สถานที่: People's Gallery ชั้น 2

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) เปิดรับเอกสารขอใช้สถานที่เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะในโครงการ People’s Gallery ปี 2561 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครเพื่อรับพิจารณาได้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 นี้
 
People’s Gallery คือพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ บริเวณชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) รับพิจารณาผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย งานออกแบบ ศิลปะจัดวาง ศิลปะสื่อผสม และศิลปะมัลติมีเดีย ศิลปินผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่ โดยสามารถยื่นแฟ้มผลงานและแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้ในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อแสดงในปีถัดไป
 

เอกสารเพื่อเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้
 
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของศิลปิน
- ประวัติศิลปิน
- แฟ้มผลงานชุดที่จะนำมาแสดงเป็นภาพขนาด A4
- ซีดีรูปภาพผลงานชุดที่จะนำมาแสดง .jpg
- สูจิบัตรการแสดงผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
 
ใครบ้างที่สามารถขอใช้พื้นที่ได้?
 
1. ศิลปินไทยและต่างชาติ
 
2. สามารถเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาจัดแสดงในลักษณะเป็นศิลปินเดี่ยว คู่ หรือกลุ่มได้
 
3. ไม่มีเนื้อหาและภาพที่ล่อแหลม เช่น อนาจาร หมิ่นต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือศิลปะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
 
เงื่อนไขในการใช้พื้นที่ 
 
1. แบบฟอร์มสามารถรับได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 การเสนอพิจารณาส่งได้ได้ปีละ 1 ครั้งคือ เดือนมีนาคมของทุกปี โดยขอรับแต่เอกสารฉบับจริง โดยสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ แผนกธุรการ สำนักงานชั้น 6 หอศิลปกรุงเทพฯ วันอังคาร - เสาร์ 10.00 - 18.00 น. หรือทางไปรษณีย์ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โดยวงเล็บมุมซองว่า People’s Gallery
 
2.สำหรับโครงการที่ยื่นรับพิจารณาในเดือนมีนาคม จะพิจารณาในเดือนเมษายน และประกาศผลในเดือนพฤษภาคม  
 
3. ทุกโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกและอนุมัติใช้พื้นที่จากผู้ทรงคุณวุฒิของ People’s Gallery โดยผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด
 
4. หากโครงการของท่านได้รับอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ People’s Gallery จะมีจดหมายตอบอย่างเป็นทางการ และระบุวันนัดหมายเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ โดยในขั้นตอนนี้จะขอสงวนสิทธิ์ในการงดประชาสัมพันธ์นิทรรศการไว้ก่อน จนกว่าข้อมูลงานต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว หากท่านทำการประชาสัมพันธ์ก่อนได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการ หอศิลปกรุงเทพฯจะพิจารณายกเลิกการจัดแสดงนิทรรศการหรืออื่นๆ ตามเหมาะสม
 
5. ศิลปินที่ได้รับอนุมัติใช้พื้นที่ จะได้ใช้พื้นที่เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน รวมการติดตั้ง และ ถอดถอนผลงาน
 
6. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ศิลปินผู้สนใจอย่างกว้างขวาง ศิลปินที่เคยได้รับอนุมัติการใช้พื้นที่ในครั้งหนึ่งแล้ว จะต้องเว้นระยะในการส่งแฟ้มผลงานเข้ารับพิจารณาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งต่อไปอย่างน้อย 2 ปี
 
7. ศิลปินที่ได้รับอนุมัติใช้พื้นที่ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ ดังนี้
(1) ค่าประกันความเสียหายพื้นที่ (5,000.-บาท/ห้อง/นิทรรศการ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% : 5,350.-บาท กรณีไม่มีความเสียหายสามารถรับคืนภายหลังเต็มจำนวน กรณีมีความเสียหายต้องชำระค่าปรับปรุงห้องกลับสู่สภาพเดิมจำนวนตามความเป็นจริง)
(2) รายได้ 20 เปอร์เซ็นต์จากการจำหน่ายผลงาน เพื่อบริจาคสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ ต่อไป
 
8. ตลอดช่วงแสดงนิทรรศการ จะต้องมีผู้เฝ้านิทรรศการอย่างน้อย 1 คน (เวลา 10.00 - 21.00 น.)
 
9. โครงการ People’s Gallery เป็นการเปิดพื้นที่เท่านั้น โดยการดำเนินการทุกอย่างศิลปินผู้จัดนิทรรศการต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง ทั้งนี้ จะต้องทำตามกฎระเบียบของ People’s Gallery ซึ่งจะส่งไปให้พร้อมกับเอกสารตอบรับอย่างเป็นทางการ
 
10. ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลต่างๆ ที่จะผลิตและเผยแพร่เกี่ยวกับนิทรรศการที่จัดแสดง ณ People’s Gallery ให้ทางเจ้าหน้าตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง
 
หมายเหตุ:
 
- People’s Gallery ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่และเอกสารประกอบที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น
- People’s Gallery ของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ค่าใช้จ่ายต่างๆตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม คุณพิชัยรัตน์ เมฆฉาย โทร 02 214 6630-8 ต่อ 526 อีเมล: pichairat.m@bacc.or.th