performance

archive

กิจกรรมศิลปะชุมชนสนทนา : แสดงสด ณ บริบทแห่งนิเวศชุมชน

วันที่ : 10 มิถุนายน 2560

สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ศิลปินรับเชิญ
จุมพล อภิสุข
วิชชุกร ตั้งไพบูลย์
จักรกริช ฉิมนอก
สาธิต รักษาศรี
ภัททรี ฉิมนอก

ช่างภาพ
อำนาจ เกตุชื่น
วิชัย จันทวาโร

ผู้ดำเนินรายการ
ถนอม ชาภักดี

ดำเนินโครงการ
จิตติมา ผลเสวก