performance

archive

"ในรัชกาลที่ ๙" การสอบการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ ครั้งที่ ๒๔

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2560

สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

นำเสนอโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 17.00 น.


เข้าชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 094 595 1928, 094 359 2623