music

archive

กิจกรรมคอนเสิร์ต Serena Brancale Jazz Quartet

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2560

สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

โดย สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม กรุณาสำรองที่นั่งที่ www.eventbrite.com
** เริ่มลงะทะเบียน 17.30 น. กรุณาลงทะเบียนก่อนกิจกรรมเริ่มอย่างน้อย 30 นาที เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งเข้าชมคอนเสิร์ต