Loading

bacc e-archive

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 101EDC-09-2017-17-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EDC-09-2017-17-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 1

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

ประสบการณ์จากมาเลเซีย

ภัณฑารักษ์

Badrolhisham Mohamad Tahir

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

Lectures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

Mr. Badrolhisham Mohamad Tahir จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตทางด้านศิลปะจาก Goldsmiths มหาวิทยาลัยลอนดอน เคยทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัย ของ National Visual Art Gallery Malaysia และสอนหนังสือที่ University Teknologi MARA และเป็นนักวิชาการและนักเขียนด้านทัศนศิลป์ที่มีงานเขียนชั้นนำมากมาย อาทิ แคตตาล็อกประกอบนิทรรศการ Young Malaysian Artists series 1-3 นิทรรศการ BicaraSifu: Art from Malaysian Public University และ นิทรรศการ Earthwork: Malaysian Contemporary Ceramics

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 23 กรกฎาคม 2560
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
กิจกรรม Art Talk ครั้งแรกนี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 โดยมี Mr.Badrolhisham Mohamad Tahir มาถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาในการเป็นภัณฑารักษ์ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันที่Galeri Petronas องค์กรทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากภาคเอกชนที่สำคัญของนคร Kuala Lumpur ตลอดจนสถานการณ์ของวงการทัศนศิลป์ร่วมสมัยของมาเลเซีย
การเสวนาครั้งนี้เหมาะกับศิลปิน นักจัดการ ผู้ที่อยู่ในแวดวงทัศนศิลป์และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจแวดวงดังกล่าวของประเทศเพื่อนบ้านและในระดับภูมิภาคอาเซียน
นอกเหนือไปจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กรและประสบการณ์การทำงานส่วนตัวแล้ว Mr. Badrolhisham Mohamad Tahir ได้อภิปรายบริบทของวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของมาเลเซีย และเปิดโอกาสให้ตั้งคำถามและร่วมเสวนาประเด็นต่างๆที่เชื่อมโยงด้วย

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

เสวนาโดย: BadrolhishamMohamad Tahir (Galeri Petronas, Kuala Lumpur)
ดำเนินรายการ โดย: ดร. เตยงาม คุปตะบุตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

กิจกรรมศิลปะสนทนา ประจำปี2560 ( BACC Art Talk 2017) ซึ่งจะจัดในหัวข้อร่วม “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)”โดยเน้นหนักประเด็นด้านความเคลื่อนไหวและปรากฎการณ์ที่สำคัญ บทเรียนที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ และแนวโน้มของการจัดการกิจกรรมทางทัศนศิลป์และศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติต่างๆทั้งนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมฟังและร่วมเสวนาในการมองสะท้อนกลับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันและมีวิทยากรทั้งจากต่างประเทศและในประเทศมาร่วมอย่างน้อยสามครั้ง

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH/EN

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

กิจกรรมศิลปะสนทนา ประจำปี 2560 ( BACC Art Talk 2017) มีการจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

ศิลปะสนทนา, Art Talk

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะ, ทัศนศิลป์, ศิลปวัฒนธรรม, สนทนา

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร