Loading

bacc e-archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ - Childern’s workshop สมุดบันทึกโลก :ดิน น้ำ ป่า ฟ้า

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ - Childern’s workshop สมุดบันทึกโลก :ดิน น้ำ ป่า ฟ้า01EXH-01-2017-09-DOC-02-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-09-DOC-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ - Childern’s workshop สมุดบันทึกโลก :ดิน น้ำ ป่า ฟ้า

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

workshop & training

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 01 ตุลาคม - 08 ตุลาคม 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลักชั้น 7
Childern’s workshop สมุดบันทึกโลก :ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: บทสนทนาสำคัญที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะภายในนิทรรศการ มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมศิลปะปฏิบัติ เยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทำ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความเกี่ยวพัน สอดคล้อง และอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติ เป้าหมายเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนช่วยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

วิทยากรกิจกรรม: คุณคฑา มหากายี
วิทยากรกิจกรรม
คุณคฑา มหากายี : นักคิด นักอนุรักษ์ นักศิลปะ และคุณครู ที่มีแนวคิดและการทำงานเพื่อการเรียนรู้ชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เป็นที่รู้จักจากการทำมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์องค์กรที่ได้ชื่อว่าทำงานปลูกฝังความคิดและความรักที่มีต่อธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นเจ้าของโรงแรมพระนครนอนเล่น โรงแรมเล็กๆ ย่านบางขุนพรมที่มีนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

นิทรรศการดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ นิทรรศการศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่นำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 มาถ่ายทอดและสื่อสารเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคน เพื่อนำไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าและการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินชีวิต

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ
หน้าประชาสัมพันธ์ : Childern’s workshop สมุดบันทึกโลก :ดิน น้ำ ป่า ฟ้า

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร