Loading

bacc e-archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” - Special Tour : Art History Tour (กิจกรรมนำชมโดยนักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ)

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” - Special Tour : Art History Tour (กิจกรรมนำชมโดยนักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ) 01EXH-01-2017-10-DOC-02-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-10-DOC-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” - Special Tour : Art History Tour (กิจกรรมนำชมโดยนักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ)

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ศิลปน

เอกสุดา สิงห์ลำพอง

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

Gallery Tours

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 10 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดชในนิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” ภาพส่วนใหญ่เป็นงานที่ศิลปินเป็นผู้เลือกภาพต้นแบบ (ซึ่งอาจเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในภาพข่าวที่มักเป็นภาพที่ติดตราตรึงต่อจิตใจของผู้คน) ด้วยตัวเอง ไร้ซึ่งการควบคุมจากผู้เป็นแบบ ทำให้ฉีกออกไปจากกรอบของการวาดรูปเหมือนที่ศิลปินอาจจะสร้างสรรค์อย่างอิสระได้น้อย ผนวกรวมกับเจตจำนงของศิลปินที่จะสะท้อนแง่มุมใดของผู้เป็นแบบ เสรีของศิลปินที่ว่าก็อาจไม่เสมอไปนัก อย่างไรก็ตาม ศิลปินมีอิสระในการเลือกใช้เทคนิคในการแสดงภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เสริมและสร้างความชัดแจ้งให้กับเรื่องราว ความคิดเห็น และความรู้สึกของศิลปินที่มีต่อภาพหรือหัวข้อของภาพ
การทำความเข้าใจงานศิลปะในสายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ไม่ใช่แค่เพียงดูฝีแปรง โทนสี รูปแบบ หรือ “ความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์” และไม่ได้ลดทอนตัวงานเป็นเพียงแค่สื่อนำสาร การพิจารณา การ “มอง” ครั้งใหม่ (revisiting) ต่อตัวงานเก่าที่ถูกนำมารวบรวมและจัดแสดงภายใต้บรรยากาศของการรำลึกถึงร่วมกับงานใหม่ที่สร้างในเงื่อนไขเดียวกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทำความเข้าใจและร่วมสร้างความรู้สึกต่อพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัช

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

วิทยากร: ดร. เอกสุดา สิงห์ลำพอง (อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน”
หน้าประชาสัมพันธ์ : EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ”

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปกรรม, ภาพถ่าย, วรรณศิลป์, ในหลวง

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร