Loading

bacc e-archive

ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3

รหัสเอกสาร

01EDC-11-2017-02-IMG-03

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 : Art Camp 2017#1 ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ” - วันที่ 3

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

ตอน “ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ”

ศิลปน

ญาณวิทย์ กุญแจทอง

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

workshop & training

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

18 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง อาจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 28 เมษายน - 30 เมษายน 2560
ค่ายศิลปะสำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี เกี่ยวกับสีธรรมชาติ ที่ได้จากใบไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้ โดยทำความรู้จักกับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในทางศิลปะ และเป็นสมุนไพรโบราณของไทย ผ่านกระบวนการปั่น คั้น บด ตำ ที่ทำให้เกิดสีที่แท้จริง และนำไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพพิมพ์

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Art Camp

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะกับเด็ก, ภาพพิมพ์, ภาพพิมพ์สี

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร