Loading

bacc e-archive

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทัศนียมรรคา"

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 01EXH-01-2016-12-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-12-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทัศนียมรรคา"

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-01-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 13 ธันวาคม - 29 มกราคม 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
นับตั้งแต่ปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “แสงคือสีสีคือแสง” ในปี 2550 “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง” ในปี 2551 “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี 2552 “สีแสงแสดงชีวิต” ในปี 2553 “อุปบัติณโลกี” ในปี 2554 “ควงกล้องท่องโลก” ในปี 2555 “รูปยาตราภาพทัศนาจร” ในปี 2556 อันมีทิพเนตรส่องไป” ในปี 2557 และ อยู่มานานกาลเวลามีสุข ในปี 2558

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ภาพถ่าย, ภาพถ่ายศิลปกรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร