Loading

bacc e-archive

โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2016 : MAB ครั้งที่ 3 - เสวนา "โกอินเตอร์ด้วยตัวเอง"


รหัสเอกสาร

01AAC-03-2016-06-VDO-04

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2016 : MAB ครั้งที่ 3 - เสวนา "โกอินเตอร์ด้วยตัวเอง"

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

10-01-2018

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

MAB : Music & Art Fest at bacc #3

ศิลปน

ณัฐพล เสียงสุคนธ์ , โชติกา คำวงศ์ปิน , นพนันทน์ พานิชเจริญ , คาริญญ์ยวัฒ ดุรงค์จิรกานต์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Music

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 27 มีนาคม 2559
สถานที่: โถงชั้น L
แนวความคิดของโครงการเทศกาลดนตรี เป็นกระบวนการหนึ่งในการรณรงค์ให้สังคมรู้รักศิลปะการแสดงดนตรี ในแง่มุมที่เป็นดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีการเปิดรับความรู้และได้รับชมการแสดงดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ เป็นการนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่แวดล้อมในชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน และเพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงออกของศิลปิน เป็นการเปิดเวทีเสวนาในเนื้อหาของการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีที่เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการสร้างงานไปจนถึงกระบวนการแสดงดนตรีสด เพื่อเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้ดำเนินรายการ: กตัญญู สว่างศรี

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

กิจกรรมเสวนา
1. วันนี้คนดนตรีเขาอยู่กันอย่างไร?
2. มิวสิกวิดีโอของไทย ไปถึงไหนกันแล้ว?
3. เมื่อการจัดการศิลปะ ปะทะ การจัดการดนตรี
4. โกอินเตอร์ด้วยตัวเอง

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

MAB, เทศกาลดนตรี, คอนเสิร์ต

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร