Loading

bacc e-archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม One Minute Sculpture Kids Version

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม One Minute Sculpture Kids Version 01EXH-01-2016-11-DOC-02-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-11-DOC-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม One Minute Sculpture Kids Version

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

11-01-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

workshop & training

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ ชื่อกิจกรรม “One Minute Sculpture Kids Version” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับคำว่าประติมากรรม (Sculpture) โดยผ่านกิจกรรมการตามหาสิ่งของในชีวิตประจำวันที่อยู่ในพื้นที่นิทรรศการ เชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างกิจกรรมที่ทำกับผลงานของศิลปิน (แอร์วิน วูร์ม) ในชั้นนิทรรศการ

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม: 28 มกราคม 2560 และวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ”

การระบุชื่อเฉพาะ

Children's Workshop

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ประติมากรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร