Loading

bacc e-archive

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2015-03-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2015

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

19 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรชาวอิตาเลียน ผู้บุกเบิกศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับและเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติให้ปรากฏในรูปแบบของผลงานศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัด “การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ" ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2546

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 14 พฤษภาคม - 02 สิงหาคม 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการจัดการแสดงในครั้งนี้ มีศิลปินจากทุกประเทศทั่วโลกจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นการจัดแสดงงานศิลปะระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวงการศิลปะของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาขึ้นถึงระดับที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และมีความก้าวหน้าพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2553 และครั้งที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2556 โดยกำหนดจัดแสดงขึ้นทุก 3 ปี ต่อครั้ง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงกำหนดจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมฉลองในวาระสำคัญดังกล่าวโดยมีศิลปิน 940 คน จาก 56 ประเทศทั่วโลก จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 2,315 ชิ้น มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 24 ชิ้น และร่วมแสดงจำนวน 125 ชิ้น รวมผลงานทั้งสิ้น จำนวน 149 ชิ้น โดยเป็นผลงานประเภทภาพพิมพ์ จำนวน 94 ชิ้น และประเภทวาดเส้น จำนวน 55 ชิ้น

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ภาพพิมพ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร