Loading

bacc e-archive

นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ อิทธิพล ตั้งโฉลก

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ อิทธิพล ตั้งโฉลก01EXH-01-2015-08-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2015-08-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ อิทธิพล ตั้งโฉลก

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ศิลปน

อิทธิพล ตั้งโฉลก

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2015

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

ประวัติศิลปิน
อิทธิพล ตั้งโฉลกเป็นคนกรุงเทพฯโดยกำเนิดเกิดต้นปีพ.ศ.2489 วัยเด็กเรียบง่ายด้วยชัดเจนว่า รักการวาดรูป จึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับกระดาษและสีและไม่เคยเกิดคำถามต่อเส้นทางอนาคต เมื่อจบชั้นมัธยมก็มุ่งตรงเข้าวิทยาลัยช่างศิลป์ ทุ่มเทและสนุกกับการเรียนและทำงานศิลปะทุกประเภทจนได้รับรางวัลของวิทยาลัยมากมายในแต่ละปี สอบเข้าเรียนต่อปริญญาตรีได้ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีทักษะที่ดีเยี่ยมในการทำงานศิลปะแบบเหมือนจริงทั้งประติมากรรมและจิตรกรรม แต่การเรียนรู้ที่เปิดให้สร้างสรรค์อย่างอิสระ ทำให้ค้นพบรูปแบบที่ถูกจริต คือศิลปะนามธรรม
อิทธิพลจบปริญญาตรีเมื่อปีพ.ศ. 2513 ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาภาพพิมพ์ และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เหรียญเงิน เหรียญทอง งานศิลปกรรมแห่งชาติต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 จนได้รับเกียรติเป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ในปีพ.ศ. 2522 ด้วยอายุเพียง 33 ปีอิทธิพลแต่งงานสร้างครอบครัวกับ ลักษมี หงส์นคร ปีพ.ศ. 2516 ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาและกลับมาใช้ทุนเป็นอาจารย์ที่คณะจิตรกรรมฯ
อิทธิพลได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับ และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น "ศิลปินแห่งชาติ" ประจำปี 2551 ตลอดเวลากว่า 50 ปี อิทธิพลสร้างผลงานศิลปะนามธรรมและแสดงนิทรรศการต่อเนื่องในเมืองไทย แสดงเดี่ยว 6 ครั้ง ร่วมแสดงในงานต่างๆนับไม่ถ้วน รวมถึงการได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงงานทั้งภาพพิมพ์ วาดเส้น และจิตรกรรมในนิทรรศการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาและเอเซีย
ทุกวันนี้แม้จะมีโรคพาร์กินสันเป็นแขกไม่ได้รับเชิญอยู่ในร่างกาย แต่อิทธิพลก็ยังคงทำงานศิลปะนามธรรมของตนอยู่ทุกวันและด้วยวิญญาณความเป็นครูยังทำให้เขายินดีทุกครั้งที่ร่างกายอำนวยให้ไปสอนหนังสือได้

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 18 สิงหาคม - 21 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ผลงานศิลปะเกือบ 100 ชิ้น ทั้งเก่า ใหม่และที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน จากทุกช่วงเวลากว่า 50 ปี ในชีวิตการทำงานของ "อิทธิพล ตั้งโฉลก" เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของไทยจำนวนน้อยที่คงยืนหยัดบนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมอย่างมั่นคงและมั่นใจ นิทรรศการครั้งนี้รวบรวมผลงานของอิทธิพล ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท ผลงานจากนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก “Recent Paintings” (2534), “สีสันแห่งแสง” (2543), “วัตถุแห่งจิต” (2545), “จิตวิญญาณบรรพบท” (2549), “ปัญญาญาณและปรีชาญาณ” (2551), “อักขระ” (2556), รวมถึงผลงานชุดล่าสุดที่จะนำมาแสดงเป็นครั้งแรก “การเดินทางของเส้นพากินสัน” (2557-2558)
เส้นทางของการทำงานสร้างสรรค์ของอิทธิพลเริ่มต้นที่การฝึกฝนเชิงเทคนิคภาพพิมพ์ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งช่วงเวลานั้นยังไม่ได้รู้จักกับศิลปะนามธรรมอย่างเป็นทางการ เทคนิคหลักของภาพพิมพ์ที่อิทธิพลศึกษาได้แก่ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) และภาพพิมพ์หิน (Lithograph) เทคนิคทั้งสี่นำมาสู่แนวเรื่องของการทำงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ รูปทรงอินทรีย์ของเมล็ดพืช ต้นไม้ในเมือง ผนังและกำแพง และรูปทรงมนุษย์กับพื้นที่ว่าง อิทธิพลใช้วิธีการค่อยๆตัดทอนรูปทรงเหมือนจริงจนกลายไปสู่ความเป็นนามธรรม จากเมล็ดพืชที่สามารถรับรู้ได้จนกลายเป็นรูปทรงเรขาคณิต จากพุ่มไม้ใหญ่จนเป็นเส้นอิสระ และจากรูปทรงของมนุษย์จนกลายเป็นกลุ่มเศษเสี้ยวของกลุ่มรูปร่างเรขาคณิต เป็นต้น และในเวลาต่อมาเทคนิคพื้นฐานก็นำไปสู่การค้นคว้าหาเทคนิคใหม่ๆ เฉพาะตนซึ่งได้กลายเป็นเนื้อหาของงานด้วย

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

สนับสนุนโดย: บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิเอสซีจี

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “นามธรรม : สัจจะแห่งศิลปะ” อิทธิพล ตั้งโฉลก การบรรยายหัวข้อ : อนาคตของศิลปะนามธรรมกับการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย (The Future of Abstract Art and The Enhancement of Contemporary Art in Thailand)

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, ภาพพิมพ์กัดกรด, ภาพพิมพ์หิน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร