Loading

bacc e-archive

นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงฮานอย)

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงฮานอย)01EXH-01-2015-05-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2015-05-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงฮานอย)

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ศิลปน

ศิลปินผู้ร่วมแสดงงาน ณ กรุงฮานอย
อามันดา เฮง (สิงคโปร์), อัง เหมียนท์ (พม่า), บุ๋ย ค๊อง ข่าน (เวียดนาม), ชลูด นิ่มเสมอ (ไทย), ไมเคิล เชาวนาศัย (ไทย), แน็ง เลย์ (พม่า), ปพนศักดิ์ ละออ (ไทย), สุธี คุณาวิชยานนท์ (ไทย),
เท เวย ลิง (สิงคโปร์), ตาว เหงียน ฟาน (เวียดนาม), ตุง มัย (เวียดนาม), วรรณดี รัตนา (กัมพูชา), วู ด่าน ตาน (เวียดนาม)
ศิลปินชาวเวียดนามผู้ร่วมโครงการ
Nha San Collective

ภัณฑารักษ์

อิโอลา เลนซี (สิงคโปร์), อากุง ฮูจานิกาเจนนง (อินโดนีเซีย), วิภาช ภูริชานนท์ (ไทย)

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2015

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

สถาบันเกอเธ่ฯ ณ กรุงฮานอย

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) และสถาบันเกอเธ่ฯ ณ กรุงฮานอย ร่วมกันพัฒนา นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน ณ กรุงฮานอย เป็นนิทรรศการสัญจรระดับนานาชาติซึ่งต่อยอดจากนิทรรศการต้นแบบคือนิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดแสดงครั้งแรก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2556 นิทรรศการต้นแบบนี้ ดำเนินการโดยหอศิลปกรุงเทพฯ ได้เชิญภัณฑารักษ์รับเชิญผู้เชี่ยวชาญศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามท่านที่พำนักในภูมิภาคนี้ โดยนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะมากกว่า 70 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นผลงานทรงอิทธิพลหรือผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อนิทรรศการครั้งนี้ ได้แจกแจงให้เห็นว่าศิลปินหลายรุ่นทั้งจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งเจ็ดประเทศใช้แนวทางการสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ที่เน้นมโนทัศน์อย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างศิลปะที่ทั้งเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่สังคมเห็นร่วมกัน

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 17 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558
สถานที่: สถาบันเกอเธ่ฯ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน กำลังเดินทางไปยังเมืองสำคัญ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ชมในประเทศอื่นๆ ได้เห็นผลงานชิ้นสำคัญของนิทรรศการ รวมถึงเติมต่อความหมายให้แก่นิทรรศการต้นฉบับที่กรุงเทพฯ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยแก่นของนิทรรศการสัญจรครั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งแนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างอุดมการณ์ทางสังคมและภาษาในการแสดงออกด้านการสร้างสรรค์ของศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผลงานศิลปะที่จะสัญจรไปในนิทรรศการครั้งนี้มาจากประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า และกัมพูชาที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของนิทรรศการ ผ่านทัศนะของเหล่าศิลปินที่วิพากษ์สังคม ซึ่งบ่อยครั้งจะแสดงออกผ่านเรื่องเล่าทางการเมือง อย่างไรก็ดี นอกจากผู้ชมจะได้เห็นผลงาน ศิลปะที่น่าตื่นตาและความลึกซึ้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะผ่านผลงานที่คัดสรรและนำไปจัดแสดง ณ กรุงฮานอยแล้ว นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงฮานอย) ยังได้ผสานการริเริ่มสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ของภูมิภาค โดยมีกรอบคิดของนิทรรศการที่มุ่งเติบโตต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งเป้าหมายนี้จะบรรลุได้จากการทำงานร่วมกันในพื้นที่จริงระหว่างศิลปิน ภัณฑารักษ์ และประชาคมศิลปะ รวมถึงสาธารณชน ณ กรุงฮานอย นิทรรศการสัญจรและความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สัมพันธ์กับพื้นที่ของฮานอยจะทำให้เห็นถึงแนวทางการสร้างสรรค์ที่เน้นความคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นระเบียบวิธีในการแสดงออกของศิลปินและของชุมชนศิลปะ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกและกลายเป็นวิธีการที่เด่นชัดที่สุดได้อย่างไร ซึ่งระเบียบวิธีที่เน้นมโนทัศน์ในการสร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นก่อนตัวผลงานศิลปะเสียด้วยซ้ำ นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงฮานอย) จะเสนอการอภิปรายถกเถียงด้วยภาษาแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมุมมองของฮานอย ผ่านผลงานที่สร้างขึ้นในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งคัดสรรมาจากนิทรรศการต้นฉบับ จัดแสดงร่วมกับงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งหมด รวมถึงโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ กรุงฮานอย ด้วย ศิลปินทั้ง 13 ท่าน ภัณฑารักษ์ 3 ท่าน ทีมงานฝ่ายนิทรรศการและเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้ที่เล่นเรื่องวัฒนธรรมของเวียดนามและศิลปินเวียดนามจะร่วมกันพัฒนา นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงฮานอย) (Hanoi Re-Focus CCC) ผ่านความร่วมมือและกิจกรรมและโครงการความร่วมมือต่างๆ รวมถึงผลงานที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด อันได้แก่ศิลปะจัดวาง ศิลปะภาพถ่าย วีดิโอ ภาพลายเส้น รวมถึงสื่อประเภทต่างๆ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร