Loading

bacc e-archive

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 7 : ดนตรีประกอบภาพยนตร์

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 7 : ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 01AAC-03-2014-03-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-03-2014-03-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 7 : ดนตรีประกอบภาพยนตร์

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

ดนตรีประกอบภาพยนตร์

ศิลปน

ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์, นนทรีย์ นิมิบุตร, วรพล กาญจน์วีระโยธิน, อภิชัย เลี่ยมทอง, จิรเจต เจษฎาเชษฐ์, ดวงพร พงศ์ผาสุก

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Music

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

เทศกาลดนตรี เป็นกระบวนการหนึ่งในการรณรงค์ให้สังคมรู้รักศิลปการแสดงดนตรี ในแง่มุมที่เป็นดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีการเปิดรับความรู้และได้รับชมการแสดงดนตรีและการเสวนาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้การแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างศิลปินและผู้ชม เพื่อเป็นเวทีของการแสดงจากศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานให้ได้มีพื้นที่แสดงงานสู่สังคม และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง
Bangkok Music Forum ประกอบด้วยการเสวนาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญการทำงานในแวดวงดนตรี อาทิเช่น ครูดนตรี ผู้สร้างสรรค์งานดนตรี (Producer) ผู้ประพันธ์ดนตรี (Music Composer) นักดนตรี (Musician) เพื่อเสวนาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ในครั้งที่ 7 นี้ เนื้อหาของการเสวนาคือ การทำงานด้านดนตรีประกอบภาพยนตร์ ซึ่งมีบทบาทมากในการสร้างอารมณ์และถ่ายทอดความรู้สึกและเล่าเรื่องราวของตัวละครไปสู่ผู้ชม โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง ทั้งนี้ในแวดวงคนทำงานด้านดนตรีประกอบภาพยนตร์ของไทย คุณชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ ถือเป็นมือหนึ่งที่ทำงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหมู่ผู้กำกับภาพยนตร์ โดยมีรางวัลจากหลากหลายเวทีการันตี และมีประสบการณ์ในการสอนทำดนตรีประกอบภาพยนตร์อีกด้วย
การเสวนาทางดนตรีจะประกอบด้วยการเสวนาจากตัวศิลปินเอง และกลุ่มคนทำงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้กำกับภาพยนตร์ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร ดำเนินรายการโดยคุณคมสัน นันทจิต และนอกจากการเสวนาเรื่องรูปแบบการทำงานและประสบการณ์ด้านการทำงานดนตรีประกอบภาพยนตร์แล้วนั้น ในงานยังมีการแสดงดนตรีสดประกอบภาพยนตร์เพื่อสาธิตให้ผู้ฟังได้ชมภาพพร้อมฟังเสียงดนตรีประกอบ และได้รับฟังการอธิบายโดยตัวศิลปินร่วมเสวนาเพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็นและเข้าใจในมิติที่แตกต่างออกไปของคนทำงานดนตรี

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ดำเนินรายการโดย: คุณคมสัน นันทจิต

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : 26 กรกฎาคม 2557
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

การระบุคําสําคัญ

เทศกาลดนตรี, ดนตรี, เสวนา, ศิลปิน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร