Loading

bacc e-archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - กิจกรรมเสวนา : หัวข้อ การถอดรื้อโครงสร้างของนาฏศิลป์ไทย ผ่านท่ารำแม่บทใหญ่


รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-09-VDO-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - กิจกรรมเสวนา : หัวข้อ การถอดรื้อโครงสร้างของนาฏศิลป์ไทย ผ่านท่ารำแม่บทใหญ่

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

11-01-2018

ศิลปน

พิเชษฐ กลั่นชื่น

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

Lectures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 08 ตุลาคม 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
กิจกรรมเสวนา (Talk And Performance) : การเติบโตทางวัฒนธรรม ด้านความคิด การกระทำ จิตใจของคนที่ข้องเกี่ยวกับงานศิลปะ เป็นส่วนสำคัญในการนำพาให้ศิลปะแบบดังเดิมยังคงดำรงอยู่ได้อย่างสง่างาม การปิดกันวัฒนธรรม ทางความคิด การกระทำและจิตใจ จะส่งผลให้ศิลป์แบบดังเดิมเสื่อมถอยลดน้อยลงไปจากสังคม ศิลปะแบบประเพณีไม่ต้องการการปกป้องจากวาจา หรือการปกป้องด้วยกฎข้อบังคับทางสังคม วิธีที่จะปกป้องงานศิลปะแบบดั้งเดิมได้ คือทำให้งานศิลปะแบบดั้งเดิมปกป้องตัวมันเองให้ได้ โดยปราศจากการปรุงแต่งอันไร้สาระทั้งปวง การแสดง การนำเสนอ หาวิธีให้คนทั่วไปรับรู้ อาจเป็นวิธีการที่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจคำว่า “วัฒนธรรมประจำชาติ”
ถอดความเทพประนม คือท่ารำพื้นฐานของผู้เรียนรำไทย การถอดความเทพประนม คือการค้นหาองค์ความรู้ผ่าน วิธีคิด ในรูปแบบ ฟิสิกส์ สถาปัตย์ ศาสนา และอีกหลายวิธี ด้วยการถอดรื้อโครงสร้าง วิธีสร้าง วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ที่มากกว่าการฝึกฝนแบบทำซ้ำ หรือท่องจำตามวิธีการที่ถือปฏิบัติกันมาแบบเดิม โดยองค์ความรู้ที่ได้จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาพื้นฐานการเรียนรำไทยไปสู่การสร้างงานในรูปแบบใหม่ และวิธีการใหม่ได้ อีกทั้งยังเชื่อมต่อองค์ความรู้ไปสู่สิ่งอื่นที่กว้างยิ่งขึ้น นี่คือหนึ่งของความเชื่อของพิเชษฐ กลั่นชื่น ที่หากจะทำให้งานศิลปะแบบดั้งเดิมคงอยู่ได้ จะต้องให้ศิลปะปกป้องตัวมันเองจากความรู้ที่อยู่ในตัวของมัน

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยามระลึกอดีตมองปัจจุบันภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 – 2453 Unseen Siam Early Photography 1860 – 1910

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Talk And Performance

การระบุคําสําคัญ

เสวนา, ศิลปะ, วัฒนธรรม, วัฒนธรรมในศิลปกรรม, นาฏศิลป์ไทย, การแสดง

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร