Loading

bacc e-archive

นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”01EXH-01-2014-05-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2014-05-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

17-01-2018

ศิลปน

อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, บุษราพร ทองชัย, ดาว วาสิกศิริ, จักกาย ศิริบุตร, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, กัมปนาท เรื่องกิตติวิลาส, นพวงษ์ เบ้าทอง, ปานพรรณ ยอดมณี, ปัญญา วิจินธนสาร, พิเชฐ เขียวประเสริฐ, ประเสริฐ ยอดแก้ว, รัธวลี ชาญชวลิต, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวานิช,รอลฟ วอน บูเรน, สาครินทร์ เครืออ่อน, สิโรจน์ พวงบุปผา, ถวัลย์ ดัชนี, อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ, ยุรี เกนสาคู

ภัณฑารักษ์

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

กรมศิลปากร, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

นิทรรศการศิลปะ“มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์” เป็นนิทรรศการที่นำเสนอพลังการรังสรรค์งานของช่างฝีมือและศิลปินชาวไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก โบราณวัตถุโดยการสร้างสรรค์ต่อยอดเพื่อสืบสานมรดกของชาติโครงการศิลปะครั้งนี้ได้รับการพัฒนาจาก นิทรรศการศิลปะ “ไทยไหลนิ่ง” ที่ Singapore Art Museum ในปี 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Thai Cultural Fest จัดโดย the National Heritage Board, Singapore ร่วมกับกรมศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย นิทรรศการศิลปะ ไทยไหลนิ่ง ประกอบด้วย ความหลากหลายของการสร้างสรรค์งานที่แสดงถึงรากเหง้าและความร่วมสมัย รวมไปถึงศิลปะที่เกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนาในทางที่มีความหมายสำคัญ
นิทรรศการศิลปะ มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์ ประกอบด้วยโบราณวัตถุกว่า 38 ชิ้น และการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยใหม่โดยศิลปิน 19 ท่าน ภัณฑารักษ์รับเชิญของนิทรรศการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรงวัฒนธรรมได้เขียนไว้ว่า “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์ จะเป็นนิทรรศการที่น่าน่าสนใจและ ท้าทายสำหรับศิลปินที่รังสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองจากการพินิจพิเคราะห์และตีความหมายงานโบราณวัตถุที่เป็นมรดก ตกทอดจากงานสะสมของชาติ เป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปเพื่อเคารพนอบน้อมฝีมือช่างนิรนาม ผู้สมควรได้รับการยกย่องและเคารพนับถือ”

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม: 29 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, โบราณวัตถุ

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร