Loading

bacc e-archive

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน

รหัสเอกสาร

01AAC-05-2016-11-IMG-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 : เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

10-01-2018

ศิลปน

อาร์ทออนโลเคชั่น และ เดโมเครซี่เธียเตอร์สตูดิโอ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Performances

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

27 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 21 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559
สถานที่: ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เทศกาลศิลปะการแสดงนั้นเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงละครเวที ศิลปะการแสดงสด ศิลปะการเต้นรำร่วมสมัย ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปวัฒนธรรม ได้มีโอกาสพัฒนาผลงานและเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้ชมในสังคมได้มีส่วนร่วม ทั้งในการรับชมการแสดงเหล่านั้น และการมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้ในการเสพสื่อประเภทศิลปะการแสดง เพื่อเกิดความเข้าใจในการรับชม และสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่างานศิลปะการแสดงที่ได้รับชมนั้นมีคุณค่าหรือสามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลวัตรในสังคมในการถ่ายเทความรู้จากผู้แสดง ครูอาจารย์ในแวดวงศิลปะการแสดง หรือกลุ่มนักวิจารณ์ ไปสู่สังคม และเกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมให้มีพื้นที่สำหรับศิลปินนักแสดง
เทศกาลศิลปะการแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สำหรับศิลปินและผู้ชมในกลุ่มศิลปะการแสดง โดยในปี 2559 นี้เข้าสู่ปีที่ 5 ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น Experiential Performance รวมถึงการแสดงละครเวที และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้น

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 5 นี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการแสดง อาทิ อาร์ทออนโลเคชั่น เดโมเครซี่เธียเตอร์ กลุ่มละครอนัตตา B-floor Theatre กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย เครือข่ายละครกรุงเทพ มูลนิธิเพื่อนศิลปะ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

รายละเอียดการแสดง
1. เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน โดยอาร์ทออนโลเคชั่น และ เดโมเครซี่เธียเตอร์สตูดิโอ
2. มังกรสลัดเกล็ด (ฉบับพิเศษ) โดยกลุ่มละครอนัตตา
3. Fundamental โดย B-floor Theatre
4. เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย Performance Conference SE Asia โดยกลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย (Asiatopia)
5. เทศกาลละครกรุงเทพ 2559 โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Network)
6. มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2559 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts Foundation)
7. THE 11th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2016

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Performative Art Festival

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะการแสดง, ละคร, งานเทศกาล

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com