Loading

bacc e-archive

กิจกรรมเสวนา เล่มบันดาลใจ (The Inspired Books) ตอน เล่มบันดาลใจของฌอน บูรณะหิรัญ


รหัสเอกสาร

01EDC-12-2017-11-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมเสวนา เล่มบันดาลใจ (The Inspired Books) ตอน เล่มบันดาลใจของฌอน บูรณะหิรัญ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

03-01-2018

ศิลปน

ฌอน บูรณะหิรัญ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

Meeting & Seminars

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 12 สิงหาคม 2560
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Inspired Books

การระบุคําสําคัญ

สัมมนา, หนังสือ

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร