Loading

bacc e-archive

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆ


รหัสเอกสาร

01AAC-03-2014-05-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆ

ศิลปน

มาโนช พุฒตาล ,วิโรจน์ ควันธรรม, พจนาถ พจนาพิทักษ์, สรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์), วงดนตรี The Lamb

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Music

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 18 ตุลาคม 2557
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เทศกาลดนตรีเป็นกระบวนการหนึ่งในการรณรงค์ให้สังคมรู้รักศิลปะการแสดงดนตรี ในแง่มุมที่เป็นดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีการเปิดรับความรู้และได้รับชมการแสดงดนตรีและการเสวนาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้การแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างศิลปินและผู้ชม เพื่อเป็นเวทีของการแสดงจากศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานให้ได้มีพื้นที่แสดงงานสู่สังคม และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง
Bangkok Music Forum จะประกอบด้วยการเสวนาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญการทำงานในแวดวงดนตรี อาทิเช่น ครูดนตรี ผู้สร้างสรรค์งานดนตรี (Producer) ผู้ประพันธ์ดนตรี (Music Composer) นักดนตรี (Musician) เพื่อเสวนาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ในครั้งที่ 8 นี้ เนื้อหาของการเสวนาคือ ชีวิตและประสบการณ์ของการทำงานด้านสื่อมวลชนและคนดนตรีของ มาโนช พุฒตาล ที่มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีและวงการสื่อสารมวลชนของไทย
การเสวนาทางดนตรีในครั้งนี้จะประกอบด้วยการเสวนาจากตัวศิลปินเอง และกลุ่มคนทำงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณวิโรจน์ ควันธรรม ผู้ชักชวนให้คุณมาโนช พุฒตาล จัดรายการวิทยุอีกครั้ง คุณพจนาถ พจนาพิทักษ์ ผู้เป็นศิลปินนักดนตรีและกวี และคุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) ผู้ทำงานด้านวิทยากรร่วมกันกับคุณมาโนช พุฒตาล และนอกจากการเสวนาเรื่องรูปแบบการทำงานและประสบการณ์ด้านการทำงานดนตรีแล้วนั้น ในงานยังมีการแสดงดนตรีสดจากวง The Lamb และได้รับฟังการอธิบายโดยตัวศิลปินร่วมเสวนาเพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็นและเข้าใจในมิติที่แตกต่างออกไปของคนทำงานดนตรี

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ดำเนินรายการโดย: คุณวิภว์ บูรพาเดชะ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

เทศกาลดนตรี, ดนตรี, เสวนา, ศิลปิน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร