Loading

bacc e-archive

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1

รหัสเอกสาร

01AAC-06-2012-01-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 1

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

14-02-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Literatures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

20 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 28 เมษายน - 09 มิถุนายน 2555
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop นั้นเชื่อมโยงจากวัตถุประสงค์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและประชาชน ด้วยองค์ความรู้อันหลากหลาย โดยโครงการนี้ส่งเสริมเรื่องการอบรมวรรณกรรม โดยมีกลุ่มนักเขียนและวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแวดวงวรรณกรรมมาร่วมกันสร้างหลักสูตรสำหรับการอบรมที่ครอบคลุมความรู้ด้านวรรณกรรม เพื่อสร้างสรรค์นักเขียนหน้าใหม่ที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านและเขียน ในรูปแบบเรื่องสั้น นวนิยาย และบทกวี

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

รายชื่อวิทยากร
ปราบดา หยุ่น, กิตติพล สรัคคานนท์, วินทร์ เลียววาริณ, ซะกรีย์ยา อมาตยา, อุทิศ เหมะมูล, วาด รวี, วรพจน์ พันธุ์พงศ์ และธเนศ วงศ์ยานนาวา

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

วรรณกรรม, การเขียน, วิจารณ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร