Loading

bacc e-archive

โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1

รหัสเอกสาร

01AAC-03-2012-18-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

โครงการเทศกาลดนตรี Music & Art Fest at bacc 2012 : MAB ครั้งที่ 1

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

14-02-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Music

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

24 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 19 กุมภาพันธ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่: ลานด้านหน้าหอศิลปฯ
แนวความคิดของโครงการเทศกาลดนตรี เป็นกระบวนการหนึ่งในการรณรงค์ให้สังคมรู้รักศิลปะการแสดงดนตรี ในแง่มุมที่เป็นดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีการเปิดรับความรู้และได้รับชมการแสดงดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ เป็นการนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่แวดล้อมในชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน และเพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงออกของศิลปิน เป็นการเปิดเวทีเสวนาในเนื้อหาของการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีที่เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการสร้างงานไปจนถึงกระบวนการแสดงดนตรีสด เพื่อเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

MAB, เทศกาลดนตรี, คอนเสิร์ต

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร