Loading

bacc e-archive

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 3 : ตำนานกีตาร์ร็อค “แหลม มอริสัน”

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 3 : ตำนานกีตาร์ร็อค “แหลม มอริสัน”01AAC-03-2012-20-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-03-2012-20-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 3 : ตำนานกีตาร์ร็อค “แหลม มอริสัน”

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

14-02-2018

ศิลปน

แหลม มอริสัน, เอกมันต์ โพธิ์พันทอง และโอฬาร พรหมใจ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Music

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 22 ธันวาคม 2555
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โครงการเทศกาลดนตรี เป็นกระบวนการหนึ่งในการรณรงค์ให้สังคมรู้รักศิลปการแสดงดนตรี ในแง่มุมที่เป็นดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีการเปิดรับความรู้และได้รับชมการแสดงดนตรีและการเสวนาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้การแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างศิลปินและผู้ชม เพื่อเป็นเวทีของการแสดงจากศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานให้ได้มีพื้นที่แสดงงานสู่สังคม และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง
รูปแบบงาน
โครงการ Bangkok Music Forum ครั้งที่ 3 : แหลม มอริสัน กับเรื่องราวชีวิตบนเส้นทางดนตรีร็อค
รูปแบบของกิจกรรม Bangkok Music Forum ประกอบด้วยการเสวนาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญการทำงานในแวดวงดนตรี อาทิเช่น ครูดนตรี ผู้สร้างสรรค์งานดนตรี (Producer) ผู้ประพันธ์ดนตรี (Music Composer) นักดนตรี (Musician) โดยเสวนาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีโดยศิลปินต้นเรื่องในครั้งที่ 3 โดย “แหลม มอริสัน” ศิลปินกีตาร์ร็อค ที่มีการสร้างสรรค์งานดนตรีและการบรรเลงกีตาร์ร็อคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่น่าสนใจศึกษาถึงการสร้างสรรค์ผลงาน และประสบการณ์ชีวิตด้านดนตรีที่ผ่านมา และส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจต่อคนในสังคม
การเสวนาประกอบด้วยการพูดคุยถึงชีวิตและผลงานของ แหลม มอริสัน เส้นทางชีวิตที่ผ่านมา การตระเวณเล่นดนตรีในทวีปยุโรป ช่วงชีวิตที่เข้าร่วมการประกวดกีตาร์จนได้ฉายา “กีตาร์คิง” จากประเทศเยอรมัน การบุกเบิกเส้นทางดนตรีร็อคของเมืองไทย ฯลฯ
รวมทั้งการพูดคุยถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และแรงบันดาลใจในการทำงาน ประกอบกับการแสดงความเห็นของผู้สร้างสรรค์ผลงานในแวดวงดนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ โอฬาร พรหมใจ และเอกมันต์ โพธิ์พันทอง ทั้งยังมีการการแสดงดนตรีจากวงดนตรีของแหลม มอริสัน เพื่อเป็นสารสาธิตลีลาและลวดลายการแสดงดนตรีของศิลปินท่านนี้ให้เป็นที่ประจักษ์

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

เทศกาลดนตรี, ดนตรี, ศิลปินแห่งชาติ, เสวนา, ศิลปิน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร