Loading

bacc e-archive

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพบสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อส่งต่อข้อเสนอและผลักดันวาระการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรม “หอศิลปกรุงเทพฯ พบสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช)”

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพบสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อส่งต่อข้อเสนอและผลักดันวาระการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรม  “หอศิลปกรุงเทพฯ พบสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช)” 01EDC-12-2014-08-DOC-02-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EDC-12-2014-08-DOC-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพบสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อส่งต่อข้อเสนอและผลักดันวาระการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรม “หอศิลปกรุงเทพฯ พบสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช)”

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

22-02-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

Meeting & Seminars

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน กรรมการพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 13 พฤศจิกายน 2557
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน กรรมการพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะของภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ได้สรุปรวบรวมและจัดทำข้อเสนอเพื่อส่งผ่านความคิด ความต้องการของประชาคมศิลปวัฒนธรรม
ในห้วงวาระแห่งการปฏิรูปประเทศ และมีสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อการทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและเป็นองค์กรหลักในการปฏิรูปประเทศไทย เป็นที่น่ายินดีที่แวดวงศิลปวัฒนธรรมได้มีตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปทำหน้าที่อย่างน้อย 2 ท่านคือ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (โดยการเสนอชื่อของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา) และ อ.ปรีชา เถาทอง (โดยการเสนอชื่อของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร) และยังมีรายชื่อสมาชิก สปช.อีกหลายท่านที่มีบทบาทในประเด็นต่างๆ ด้านสังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน สื่อสารมวลชนซึ่งล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวาระทางศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร