Loading

bacc e-archive

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 : ตอน สัมพันธภาพและความรัก

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 : ตอน สัมพันธภาพและความรัก01EXH-01-2016-04-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-04-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 : ตอน สัมพันธภาพและความรัก

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

01-01-2018

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

ตอน สัมพันธภาพและความรัก

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 24 มีนาคม - 21 สิงหาคม 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก" โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) โดยแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์ หรือรูปแบบของผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดได้โดยอิสระ

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ช่วง มูลพินิจ
ศาสตราจารย์เดชา วราชุน
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์
คุณดาว วาสิกศิริ
ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์
อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร
อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
อาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้
คุณพงษ์ชัย จินดาสุข

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

ศิลปกรรมช้างเผือก

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปกรรม, ศิลปกรรม--นิทรรศการ, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ประติมากรรม--นิทรรศการ, ภาพพิมพ์, ช้างเผือก

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร