Loading

bacc e-archive

BACC Training of Art Manager 2017 (TAM)

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

BACC Training of Art Manager 2017 (TAM)01EDC-13-2017-03-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EDC-13-2017-03-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

BACC Training of Art Manager 2017 (TAM)

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

13-03-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

workshop & training

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 04 สิงหาคม - 17 สิงหาคม 2560
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ได้ดำเนินการโครงการ “BACC Training of Art Manager” (TAM) อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถสร้างฐานการผลิตบุคลากรที่จะมาช่วยเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งตลอดการจัดที่ผ่านมาทั้งสามครั้ง ยังได้รับความสนใจมีผู้สมัครจำนวนมากเกินขีดความสามารถในการรองรับ ทางฝ่ายการศึกษาจึงจัดโครงการนี้เป็นครั้งที่สี่ในปี พ.ศ. 2560
โดยที่เนื้อหาการอบรมในครั้งนี้ ยังคงเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การศึกษาดูงานจากกรณีศึกษาต่างๆ ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ ที่จะได้รับจากการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญการจัดการศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติการ (Work Shop) ในช่วงครึ่งหลัง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะต้องสรุปความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าอบรมเป็นโครงการจำลอง โดยได้เพิ่มเติมการแยกย่อยกลุ่มการทำงานออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ งานด้านนิทรรศการ งานด้านกิจกรรมการศึกษา และงานด้านกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชน และมีพี่เลี้ยงประจำแต่ละกลุ่มคอยให้คำปรึกษา

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

วิทยากรช่วงบรรยาย
คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ หัวข้อ “ปฐมนิเทศและโครงสร้างการจัดการหอศิลปกรุงเทพฯ”
คุณจิตติ เกษมกิจวัฒนา หัวข้อ “สุนทรียศาสตร์เบื้องต้นสำหรับคนทำงานการจัดการด้านศิลปะวัฒนธรรม”
คุณอรรฆย์ ฟองสมุทร หัวข้อ “การจัดทำโครงการศิลปะร่วมสมัย”
คุณวรพจน์ โอสถาภิรัตน์ กลุ่มดินสอสี หัวข้อ “การจัดการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมชุมชน”
คุณชล เจนประภาพันธ์ หัวข้อ “การจัดการนิทรรศการ”
คุณสุทธิดี ปิยะโยธิน หัวข้อ “การจัดกิจกรรมการศึกษา”
คุณนงรัตน์ ทันจิตต์ หัวข้อ “การวางแผนการเงิน และการระดมทุน”
คุณกุลยา กาศสกุล หัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์”
อ.อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ หัวข้อ “การจัดนิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า”
วิทยากรช่วงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิพากษ์ร่างโครงการ
คุณอภิศักดิ์ สนจด (หอศิลป์ตาดู) – ตัวแทนสายงานนิทรรศการศิลปะ
คุณจารุนันท์ พันธชาติ – ตัวแทนสายงานศิลปะการแสดง
คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร (มูลนิธิสยามกัมมาจล) – ตัวแทนสายงานหน่วยงานให้ทุน
คุณรัตนพร บิสทูแอร์ (EU Delegate) – ตัวแทนสายงานองค์กรระหว่างประเทศ
คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร – ตัวแทนสายงานออกแบบสื่อสำหรับกิจกรรมนิทรรศการ
วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม
คุณมนุพร เหลืองอร่าม – พี่เลี้ยงประจำกลุ่มนิทรรศการศิลปะ
คุณอนิวัฒน์ ทองสีดา – พี่เลี้ยงประจำกลุ่มกิจกรรมการศึกษา
คุณรัชนี วิศิษฎ์วโรดม – พี่เลี้ยงประจำกลุ่มกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชน
คุณปาริชาติ ผลเพิ่ม – พี่เลี้ยงประจำกลุ่มกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชน

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

ลักษณะของโครงการ รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการศิลปวัฒนธรรม ในระยะเวลา 2 เดือน ภายในหลักสูตรประกอบด้วย การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฎิบัติสายการจัดการศิลปวัฒนธรรม มีแบบฝึกหัด การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ และแบ่งกลุ่มสร้างโครงการจำลอง ในช่วงครึ่งแรกจะเน้นหนักการบรรยายและการไปเยี่ยมชมกิจการขององค์กรทางวัฒนธรรมต่างๆนอกสถานที่ ส่วนในช่วงครึ่งหลังจะมีทั้งการออกนอกสถานที่ การรับฟังการอภิปรายอย่างไม่เป็นทางการของผู้ที่ทำงานด้านการจัดการกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมโดยตรง การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการ โดยแบ่งกลุ่มแยก 3 กลุ่มงาน ได้แก่
1)นิทรรศการ
2)กิจกรรมการศึกษา
3)กิจกรรมวัฒนธรรมลงชุมชนพื้นที่
โดยที่ในตอนสมัครให้เลือกได้สองสาขา และจัดลำดับกลุ่มที่อยากลงเรียนมากกว่า นอกจากนี้กระบวนการการจับกลุ่มจะมีกิจกรรมนำร่องให้สร้างความคุ้นเคยกันเองก่อน

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร