Loading

bacc e-archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline - การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline - การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย01EXH-01-2017-05-DOC-02-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-05-DOC-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline - การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

26-12-2017

ศิลปน

บุศยมาศ นันทวัน

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

Lectures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

บุศยมาศ นันทวัน: ใช้งานศิลปะสร้างความจริงในอุดมคติและการสร้างสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมขึ้นมาเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล ลงทุนลงแรงกันภายในชุมชน และทำให้ความจริงในอุดมคตินั้นอยู่เหนือความเป็นมนุษย์และเป็นอมตะ บุศยมาศยังได้นำรูปปลาที่ถูกลดทอนรายละเอียดลงเพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ทางอุดมคติ ความเชื่อ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวศิลปิน ปลา และสายน้ำ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว บุศยมาศได้สร้างความจริงขึ้นมาทั้งจากตนเอง และการร่วมแรงร่วมใจกันของสังคม ความจริงที่ยังคงต้องถูกตีความกันต่อไป แม้มันจะอยู่ในอุดมคติก็ตาม

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 13 พฤษภาคม 2560
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
ศิลปะและชุมชน: จากงานวิจัยหัวข้อ “การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย” ลงพื้นที่ชุมชนพูดคุยและจัดกิจกรรมกับสมาชิกผู้ใหญ่จนถึงเด็กน้อย ให้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกลักษณะภาพวาดจิตกรรมภายในโบสถ์วัดในชุมชน ในลักษณะกระบวนการที่แตกต่างระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก ทำให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่คิด คัดเลือก จนถึงวาดลงบนผนังโบสถ์ โดยเน้นไปที่ความตั้งใจระหว่างการวาดมากกว่าความสวยงามเมื่อผนังโบสถ์สำเร็จเรียบร้อย (ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. บุศยมาศ นันทวัน)

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. บุศยมาศ นันทวัน - อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ - หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกี่ยวกับผู้ดำเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ์ อาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เชี่ยวชาญและสนใจการพัฒนาชุมชน การลงพื้นที่หาข้อมูลกับสมาชิกในชุมชนและบริบทโดยรอบ ตัวอย่างเช่น Humans of Flower Market : มนุษย์ปากคลองฯ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ที่นักศึกษาได้ร่วมกันทำโครงการที่พูดถึงอัตลักษณ์ความเป็นปากคลองตลาด แหล่งรวมผู้คน ดอกไม้ ใบไม้ ผักถุงใหญ่ การจราจรที่จำเป็นต้องระแวดระวังทุกก้าว หรือจะเป็นกลิ่นที่เปลี่ยนไปแทบตลอดเวลาผลจากสิ่งแวดล้อมที่ผสมกัน ผลกระทบทั้งด้านดีและความเปลี่ยนแปลงไปของการจัดระเบียบทางเดินของรัฐบาล หรืออีกหนึ่งโครงการ Ten to Ninety ล่าสุดอัพเดตข้อมูลการทำป้ายรถเมล์ที่เป็นมากกว่าสถานที่รอรถโดยสาร โดยคำนึงถึงสถานที่และการใช้งานของผู้โดยสารเป็นหลัก สองโครงการตัวอย่างที่อาจารย์สุพิชชาเป็นแรงหลักในการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใช้ ชุมชนหรือสมาชิกในชุมชน

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline
หน้าประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม Talk : การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะ, จิตรกรรม, เสวนา

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร