Loading

bacc e-archive

นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2013-12-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต”

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

23-03-2018

ศิลปน

APOSTROPHY’S (ไทย), B-floor (ไทย), บรูซ เควก (สิงคโปร์), จุฬญาณนนท์ ศิริผล (ไทย), contact Gonzo (ญี่ปุ่น), ฟารุซ สุไลมาน (มาเลเซีย), โฮริโอะ คันตะ (ญี่ปุ่น), กมล เผ่าสวัสดิ์ (ไทย), คุวาคุโบะ เรียวตะ(ญี่ปุ่น), Lifepatch (อินโดนีเซีย), ลิม ก๊ก ยุง (มาเลเซีย), มาคิโนะ ทาคาชิ (ญี่ปุ่น), Mute Mute (ไทย), เหงียน ตรินห์ ทิ (เวียดนาม), นิธิภัค สามเสน (ไทย), OOMLEO (อินโดนีเซีย), โอโตโมะ โยชิฮิดะ และซาจิโกะ เอ็ม (ญี่ปุ่น), ปฐมพล เทศประทีป (ไทย), Rhizomatiks (ญี่ปุ่น), สินา วิทยวิโรจน์ (ไทย), สเตฟานี ซีฮูโก (ฟิลิบปินส์), ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ (ไทย), ทาเคอุจิ โคตะ (ญี่ปุ่น), The Propeller Group (เวียดนาม), ทสึดะ มิจิโกะ (ญี่ปุ่น), อุเมดะ เท็ตสึยะ (ญี่ปุ่น), วิทยา จันมา (ไทย), ยางิ เลียวตะ (ญี่ปุ่น)

ภัณฑารักษ์

ฮัตโตริ ฮิโรยูกิ, โอคามูระ เคย์โกะ, ไอดะ ไดยะ, พิชญา ศุภวานิช และนิกันติ์ วะสีนนท์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2013

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

47 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น

ประวัติของจดหมายเหตุ

แนวคิดของโครงการ:
มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น- สนามบิดเบือนความจริง ‘สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต
นิโคลาส ซูร์บรูกก์ (Nicholas Zurbrugg) นักปรัชญาชาวอังกฤษ กล่าวว่าลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมโพสต์โมเดิร์น มีด้วยกันสามประการ หนึ่งคือการเปลี่ยนผ่านเรื่องการดำรงอยู่ของปัจเจก การเปลี่ยนผ่านเรื่องแนวคิด และการเปลี่ยนผ่าน ในเรื่องเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้เกิดขึ้นข้ามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งภาวะโพสต์มีเดีย (postmedia condition)
ในโลกเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยเสรีภาพและความเท่าเทียม ปรากฏการณ์ของสังคมช่วงโพสต์มีเดียจึงอยู่ในรูป ของการเลือกหยิบใช้จากตัวเลือกที่มีมากมายไม่จำกัด ภาวะเช่นนี้ทำให้เห็นว่าสังคมนี้มีฐานอยู่บนกลุ่มข้อมูล จำนวนมหาศาล จำนวนของข้อมูลมีมากกว่าที่เคยมีมาก่อนและเราสามารถหยิบจับข้อมูล เหล่านี้มาผสมและสร้างสรรค์แบบข้ามสาย ข้ามสาขา และทำได้หลากหลายวิธีการ เป็นพื้นฐานในการสืบค้นและได้สร้างคำศัพท์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่ออธิบายพฤติกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากจากข้อมูลที่ถูกประกอบสร้างขึ้นใหม่ ความรู้ใหม่ และการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ปรากฏการณ์เช่นนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีมีอยู่แล้วในสังคม ดำรงอยู่ยาวนานมากพอที่สร้างอาณาจักรของตนเอง สร้างเครือข่ายโยงใยแทรกซึมเข้าสู่ทุกๆ ด้านของชีวิต และกำหนดวิธีการที่เราใช้ชีวิตและวิธีการที่เรารับรู้โลก ท่ามกลางสังคมที่รุกคืบไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและสภาวะทางสังคมปัจจุบัน มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น- สนามการบิดเบือนความจริง กรุงเทพฯ จึงนำเสนอมีเดียอาร์ต ที่ไม่ใช่การอวดอ้างว่าเป็นสิ่งใหม่ หากแต่เป็นแนวทางที่มีอยู่แล้วเดิม เป็นแนวทางที่บอกให้รู้ว่าเราอยู่กับเทคโนโลยีที่มีเพื่อที่สร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาได้อย่างไร ‘สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต’ ตั้งอยู่บนความคิดของการสร้าง ‘เนื้อหาที่เกิดจากตัวผู้ใช้’ เพื่อให้ผู้ชมได้คำนึงถึงทัศนะส่วนตัวของผู้ชมที่มีต่อสื่อและเทคโนโลยี และผลลัพธ์จากการที่ได้เห็นศิลปินนำตนเองเข้าไปผนวกรวมกับสื่อและเทคโนโลยี นิทรรศการนี้ต้องการที่จะหลีกพ้นจากแนวคิดที่ว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งใหม่ หรือแนวคิดที่ว่าศิลปะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ หรือแม้แต่แนวคิดที่ว่าศิลปะคือชีวิตที่อยู่กับเทคโนโลยี เป้าหมายของนิทรรศการคือต้องการนำเสนอว่าเราอยู่กับ ความงดงามของเทคโนโลยีอยู่กับวิธีการที่เทคโนโลยีทำงาน เพื่อดูว่าเทคโนโลยีทำงานอย่างไร มันได้ก่อให้เกิดพฤติกรรมอะไรบ้าง และเทคโนโลยีกำลังหล่อเลี้ยงบริบทใดอยู่ มากกว่าที่จะไปดูว่ารูปร่างหน้าตาของเทคโนโลยีเป็นอย่างไร
โครงการนี้ต้องการเผยให้เห็นด้านที่เป็นมนุษย์ของโค้ดคอมพิวเตอร์และข้อมูล โดยไม่ไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติหรือความเป็นตัวมัน พร้อมทั้งเสนอให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบ กระบวนการ ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และโครงข่ายอันรุ่มรวยมากกว่าเป็นสิ่งตายตัว เป็นพื้นที่ซึ่งอาจเกิดการรับรู้ที่แตกต่างไปจากมุมมองกระแสหลัก สภาวะทางกายภาพหรือรูปแบบเพื่อจับยึดความจริง และได้สร้างพื้นที่เพื่อแบ่งปันพฤติกรรมอันแตกต่างหลากหลาย เป็นพื้นที่สำหรับโครงสร้างเรื่องเล่าแบบอัตวิสัยซึ่งตรงข้ามกับเนื้อหาที่เล่าจากกระแสหลัก
‘สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต’ จึงเป็นแนวคิดปลายเปิดที่สนับสนุนแก่นความคิดและทัศนะของมีเดีย/อาร์ต คิชเช่น- สนามการบิดเบือนความจริง ซึ่งมิใช่ทัศนะที่เพิกเฉยหรือเทิดทูนเทคโนโลยี หากแต่เป็นเหมือนคำชี้แนะให้ลองมองสื่อ เทคโนโลยี รวมทั้งวัฒนธรรมของสื่อและเทคโนโลยีในฐานะสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่สิ่งคุกคาม และเป็นการขยายศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อให้สามารถหาความเชื่อมโยงระหว่างสื่อและเทคโนโลยีกับศิลปะ รวมถึงแสวงหาประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความหมายซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างชีวิตประจำวัน รวมไปถึงใช้ประโยชน์จากชีวิตในโลกยุคเทคโนโลยี คิชเช่นจึงเป็นเหมือนครัวหรือสถานที่สำหรับดำเนินกระบวนการหรือลงมือทำ โครงการนี้จึงมีเป้าหมายที่จะเป็นเหมือนสนามของระบบปฏิบัติการทางความคิด แนวคิด และประสบการณ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดระบบความเชื่อที่จะไปกำหนดพฤติกรรมซึ่งท้าทายขอบเขตของภาษา กฏระเบียบ และโครงสร้างของการคิดเพื่อปูทางให้แก่รูปแบบของศิลปะ(ทั้งจากผู้ชมและจากศิลปิน) ได้เกิดขึ้นจากการกระตุ้นของศิลปะที่มีต้นกำเนิดจากครัว

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : 21 ธันวาคม - 16 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7, ชั้น 5 และชั้น 3

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ : ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงค์โปร์
นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต” แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 นิทรรศการ (EXHIBITION)
ส่วนที่ 2 การฉายผลงานวิดิโอจอเดี่ยว (SINGLE-CHANNEL SCREENING)
การฉายผลงานวิดิโอจอเดี่ยวมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวทางที่แตกต่างกันสามแนวทางได้ทำการคัดสรรโดยทีมคิวเรเตอร์ ผลงานที่เลือกมาจัดแสดงแบ่งออกเป็นสามประเภท ประเภทที่หนึ่งคือภาพยนตร์แอนิเมชั่น งานแนวจินตนาการ/แนวสารคดี หรืองานเชิงข้อมูล ประเภทที่สองคือภาพยนตร์แนวทดลอง และประเภทสุดท้ายคือภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องแต่ง ภาพยนตร์ไทยบางเรื่อง ในโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนสำหรับสร้างสรรค์งาน การฉายผลงานแบบจอเดี่ยวมีเป้าหมาย เพื่อนำเสนอแง่มุมอันแตกต่างหลากหลายของภาพยนตร์และวิดิโออาร์ต รวมถึงกระตุ้นความสนใจของประชาชน เกี่ยวกับวิดิโออาร์ตด้วย
ส่วนที่ 3 กิจกรรมของโครงการ (PROJECT ACTIVITIES)
กิจกรรมของโครงการมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและขยายแนวความคิดของ มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น- สนามการบิดเบือนความจริง โดยการจัดโครงการอิสระและโปรแกรมการเรียนรู้เ พื่อทำให้เกิดความเข้าใจอันลึกซึ้ง เกี่ยวกับมิเดีย อาร์ตทั้งหมด และยังเป็นการลงสำรวจมิเดีย อาร์ต เพื่อให้เข้าถึงทุกแง่มุม ผู้ชมของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จะประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปจนกระทั่งถึงกลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ รวมถึงนิสิตนักศึกษาและผู้ชมออนไลน์ซึ่งพำนักอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ กิจกรรมทั้งหมดจะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้บนพื้นที่ออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปิน, ศิลปะ, มีเดียอาร์ต, ภาพยนตร์, การสร้างภาพเคลื่อนไหว (การถ่ายภาพยนตร์), ภาพถ่าย, เสียง, การแสดงสด

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร