Loading

bacc e-archive

นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาตินิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ

รหัสเอกสาร

01EXH-02-2013-01-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

23-03-2018

ศิลปน

ปิยทัต เหมทัต, วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์, ณัฐพาส จิระสถิตย์วรกุล

ภัณฑารักษ์

ชล เจนประภาพันธ์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2013

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

special exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

17 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ
ซีรีย์สมบูรณ์แบบ : ในยุคสมัยปัจจุบัน การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยาก แต่การมองเห็นมุมในภาพถ่ายที่สื่อความหมายหลากหลายมิติ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ นำเสนอประเด็นพื้นฐานเกี่ยวกับมุมแห่งการมองที่แฝงอยู่ในหลากชั้นความหมายของภาพ
“Picture Perfect” หรือ “ภาพสมบูรณ์แบบ” เป็นคำติดปากเพื่อใช้อธิบายถึงภาพลักษณ์แห่งความไร้ที่ติ ความหมายของภาพสมบูรณ์แบบ ถึงจะตีความได้หลากหลายและแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่หัวใจของการสร้างภาพไม่ได้ไปไกลจากยุคสมัยก่อน ที่ภาษาของภาพพูดถึงการให้คุณค่าชีวิต แสดงออกถึงอุดมคติของความงาม สื่อตัวอย่างของความสัมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องค่านิยมตามที่ควรเป็น 'ภาพถ่ายแห่งความสมบูรณ์แบบ' เป็นอุดมคติของภาพที่เป็นตัวแทนความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างเราและภาพ ภาพแต่งงาน ภาพติดบัตร ภาพหลายๆ ภาพที่ถูกถ่ายในชีวิตของเราพูดถึงความปรารถนาในภาพลักษณ์ที่สื่อถึงความต้องการในอุดมคติของชีวิตที่ดำเนินไปพร้อมกับเงื่อนไขความเป็นจริงต่างๆ
นิทรรศการภาพถ่ายซีรีย์ “สมบูรณ์แบบ” เป็นนิทรรศการที่เปิดพื้นที่เพื่อวิถีแห่งการมองโลกผ่านภาพถ่าย นำเสนอทางเลือกในความเชื่อเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบของภาพ ที่ถูกอธิบายด้วยความซับซ้อนของโลก ความละเอียดอ่อน ความลึกลับและความบริสุทธิ์ที่หลบซ่อนอยู่ในความเป็นจริง หรือธรรมชาติอันไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต โดย 'supernatural : เหนือธรรมชาติ' เป็นนิทรรศการครั้งที่ 2 นำเสนอภาพถ่ายเพื่อการค้นหาชั้นความหมาย สร้างความเข้าใจในการมองที่เกินพื้นผิวของภาพถ่าย

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ออกแบบกราฟฟิกโดย : โตคิณ ทีฆานันท์

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : 09 พฤศจิกายน - 03 มกราคม 2557
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 3, 4, 5

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

หมายเหตุ

กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ ภาพถ่ายบนเส้นทางทัศนศิลป์: จากจุดเริ่มต้นสู่พัฒนาการทางสุนทรียะ และแนวคิดอันหลากหลายของการถ่ายภาพในโลกศิลปะ

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, การถ่ายภาพ, ภาพถ่าย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร