Loading

bacc e-archive

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 201EXH-01-2013-05-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2013-05-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-03-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2013

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 13 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

ศิลปกรรมช้างเผือก

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปกรรม, ศิลปกรรม--นิทรรศการ, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ประติมากรรม--นิทรรศการ, ภาพพิมพ์, ช้างเผือก

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร