Loading

bacc e-archive

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5901EXH-01-2013-08-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2013-08-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-03-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2013

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

กรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 04 กันยายน - 27 ตุลาคม 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติร่วมกับกรมศิลปากร ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ปี 2492 โดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปูชนียบุคคลในด้านศิลปะของชาติเป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้น และได้นำมาแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2505 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นครั้งแรกและในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ให้อัญเชิญเข้าร่วมเป็นครั้งแรก และพระราชทานภาพผลงานฝีพระหัตถ์ให้อัญเชิญเข้าร่วมแสดงด้วยทุกครั้ง และมหาวิทยาลัยก็ยังคงจัดการแสดงศิลปกรรมกรรมแห่งชาติร่วมกับกรมศิลปากรสืบเนื่องจนกระทั่งถึงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ปี 2506 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ย้ายสังกัดมาขึ้นอยู่กับทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ดำเนินการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ ครั้งที่ 15 ปี 2507 แต่ยังคงมีการแสดงผลงานให้ประชาชนได้เช้าชม ณ พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายนของทุกปีแจนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 59
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นกิจกรรมที่สำคัญของประเทศ ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ของศิลปิน และเปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศักยภาพในด้านศิลปะ-วัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการสร้างอารยธรรมของไทยสืบไป อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ใช้แนวคิดที่เป็นอิสระของตนเอง ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะหลากหลาย เกิดการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจะเห็นได้จากการก้าวกระโดดของผลงานที่ส่งประกวดในแต่ละปี ทำให้เราเล็งเห็นได้ว่าการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมร่วมสมัย

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปกรรม, ศิลปกรรม--นิทรรศการ, จิตรกรรม, ประติมากรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร