Loading

bacc e-archive

นิทรรศการ “จังหวะก้าว...อาเซียน – 10 + 1 ยุทธศาสตร์ ศิลปะวิธี”

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการ “จังหวะก้าว...อาเซียน – 10 + 1 ยุทธศาสตร์ ศิลปะวิธี”01EXH-01-2011-02-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2011-02-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ “จังหวะก้าว...อาเซียน – 10 + 1 ยุทธศาสตร์ ศิลปะวิธี”

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และหอศิลป์ตาดู

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 21 มกราคม - 13 มีนาคม 2554
สถานที่ : นิทรรศการ ชั้น 7
นิทรรศการ “จังหวะก้าว...อาเซียน – 10 + 1 ยุทธศาสตร์ ศิลปะวิธี” คือ ยุทธศาสตร์ทางศิลปะแบบองค์รวม โดยความร่วมมือกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของนานาประเทศ ตลอดจน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบทสนทนา ผ่านการทำงานศิลปะร่วมสมัย อันนำไปสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนและมั่นคงของทั้งสองภูมิภาค ซึ่งนิทรรศการ จะสะท้อนให้เห็นถึงความคล้ายคลึงและแตกต่าง ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความหลากหลายทางสังคม ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
ในครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการสร้างสรรค์นิทรรศการสัญจร เพื่อนำเสนอบทสนทนาผ่านงานศิลปะ และความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียน หลังจากที่ผลงานของศิลปินไทยประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดีในการเข้าร่วมแสดง ณ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมแห่งสงจ้วง ครั้งที่ 6 กรุงปักกิ่ง ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยนิทรรศการจะนำเสนอผลงานของศิลปินร่วมสมัย 19 ท่าน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และประเทศไทย ในหลากหลายสาขา อาทิ จิตรกรรม ภาพถ่าย งานจัดวาง วิดีโออาร์ต และศิลปะแสดง ภายใต้แนวคิด “Megalopolis” ที่สะท้อนความเหมือนและแตกต่างทางวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิตร่วมสมัย ของทั้งสามมหานคร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนทางศิลปะร่วมสมัย ผ่านมุมมอง ของแต่ละประเทศในภูมิภาค ตลอดจน สร้างประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้ชมชาวไทยอีกด้วย

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ส่วนนิทรรศการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภัณฑารักษ์ : จาง หยุน (ภัณฑารักษ์อิสระ)
ศิลปิน : Zhu Ming, Zhang Kexin, Yu Xingze, Shu Yong
ส่วนนิทรรศการจากประเทศไทย
ภัณฑารักษ์ : อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ, อภิศักดิ์ สนจด และฉัตรติยา นิตย์ผลประเสริฐ
ศิลปิน : อลงกรณ์ ศรีประเสริฐ, ไพฑูรย์ จงทอง, อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ, นภดล โชตะสิริ, ปรัชญา ลดาชาติ, เดียร์บอร์น เมณฑะกา, รณรงค์ บุตรทองแก้ว, ประทีป สุธาทองไทย, วรวุฒิ เจียรนัย และศุภร ชูทรงเดช
ส่วนนิทรรศการจากประเทศสิงคโปร์
ภัณฑารักษ์ : Jeremy Hiah
ศิลปิน : Jason Lim, Jeremy Hiah, Guangfeng Cheng, Justin Lee CK, Andree Weschler.

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะร่วมสมัย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร