Loading

bacc e-archive

ลีลาของลายใหม่

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่ลีลาของลายใหม่

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2011-08-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ลีลาของลายใหม่

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

ศิลปะร่วมสมัย สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ศิลปน

สุริยา เจะมุ, เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, การีมะห์ ดอเล๊าะ, มูฮัมหมัดซุรียี มะซู, ตอเฟต บูลายามา, มณี มีมาก, วิรุณ จันทร์ทอง, สมศักดิ์ ลีเดร์, ปรัชญ์ พิมาแมน, คีต์ตา อิสรั่น, นุรัตนา หะแว, ปวีณา กล่อมนก, ออมสิรี ปานดำรง,ศิริชัย พุ่มมาก, ฮาซามี เปาะแซยือไร, อนีส นาคเสวี, อิมรอม ยูนุ, วุฒิเกียรติ วัฒกี, ซัลวาณี หะยีสะแม, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น, สยุมภู ยมนา, ชัยรัตน์ แสงทอง, อาซีด สะอาดวารี, จรุงรัตน์ รอดคีน, รอพีอะ อาลี, อัลฟาตีฮะห์ มันเหมาะ, ซาบีย๊ะ มะแอ

ภัณฑารักษ์

ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

97 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 04 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2554
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ ชั้น 7
นิทรรศการจิตรกรรม ‘ลีลาของลายใหม่’ โดย 28 ศิลปินร่วมสมัยจาก สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สะท้อนถึงความหลากหลายด้านความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่ใน 4 จังหวัดภาคใต้
จากพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ปรากฎในสิ่งของในชีวิตประจำวันอย่าง ผ้าลายปาเต๊ะ เรือกอและ หนังตะลุง แสดงถึงรูปทรง สีสัน ลวดลาย สวยงามจนเป็นที่ประจักษ์ ประทับใจ และซึมซับจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ศิลปินได้รับและนำมาบูรณาการ ผูกวาง ร่างลวดลายใหม่ด้วยความชำนาญ สานต่อเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย นอกจากการใช้ลวดลายแล้ว ยังปรากฎการวาดภาพเหมือน หรือการสร้างภาพเหมือนจริง ได้เป็นเรื่องท้าทายพื้นฐานขนบวัฒนธรรมของศิลปินที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และค้นพบศิลปะแบบต่างๆ จากการที่ได้ผ่านสถาบันการศึกษาศิลปะร่วมสมัย
ในฐานะหน่อเนื้อเชื้อไขของชาวบ้าน ศิลปินรุ่นนี้ได้แตกดอกผลิใบต่อไป จากการทำงานศิลปะ ทดลองความคิด เทคนิคใหม่ โดยไม่ละทิ้งเรื่องราววิถีชีวิตชาวบ้านหมู่บ้านชุมชน เรื่องราวชีวิตของตายายที่สะท้อนความผูกพันและสายใยทางวัฒนธรรม ขณะที่บางศิลปินถ่ายทอดความอดทนเข้มแข็งในชีวิตแม่เฒ่า เหล่าผู้อาวุโสในสังคมจารีต การเสนอความคิดโดยใช้สื่อด้วยภาพเหมือนเป็นเรื่องใหม่และงานบุกเบิกในบริบทท้องถิ่น ในเวลาเดียวกันบางศิลปินได้นำภาพเหมือนมาสื่อถึงมิติรูปธรรม สะท้อนความไม่เที่ยงของชีวิต จะเห็นว่าภาพเหมือนและลวดลายเรื่องรูปธรรมและนามธรรม เป็นเรื่องสนทนาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ แต่กำลังได้มีชีวิตชีวาขึ้นอีก เป็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรที่เคยเป็นที่ขึ้นฝั่งของอารยธรรมโบราณและศิลปินรุ่นใหม่ได้ใช้พลังสร้างสรรค์ ถักทอเชื่อมโยงมาสู่ปัจจุบัน
นอกจากประเด็นทางวัฒนธรรมแล้ว ผลงานศิลปะกลุ่มนี้สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมในช่วงประสบการณ์และชีวิตของคน เช่น ฝั่งทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของท้องที่ และชีวิตของท้องถิ่น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้อาจจะเห็นได้ไม่ชัดในสภาพแวดล้อมของเมืองสมัยใหม่ แต่สิ่งที่แสดงออกมาให้ประจักษ์บนงานจิตรกรรม ก็สร้างถึงความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและสังคมในท้องถิ่น
ศิลปินส่วนหนึ่งที่แสดงงานนิทรรศการ ได้มองถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สืบเนื่องจากที่ดินแดนคาบสมุทรแห่งนี้เป็นทางแพร่งผ่าน เป็นดินแดนจัตุรัสสัญจร ซึ่งผู้คนหลายหมู่หลายเหล่าได้รู้จักการทำมาหากินอยู่ร่วมกันมาช้านาน มีการแลกเปลี่ยนและต่อรองกันอย่างเข้มข้น ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนวิตกกังวล ศิลปินที่มีจิตใจสร้างสรรค์ เชื่อมโยง และมองโลกที่มีแสงสว่าง ก็สามารถสร้างและหาแนวทางของวิถีชีวิตที่มีความบรรสานและปรองดอง

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, จิตรกรรม, ศิลปินร่วมสมัย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร