Loading

bacc e-archive

น้ำ + ใจ ๒๕๕๔

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

น้ำ + ใจ ๒๕๕๔01EXH-01-2011-05-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2011-05-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

น้ำ + ใจ ๒๕๕๔

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

03-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 09 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2554
สถานที่: นิทรรศการ ชั้น 9
นิทรรศการภาพถ่าย "น้ำ+ใจ 2554" จัดขึ้นสืบเนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ นิทรรศการนี้เป็นการรวบรวมภาพเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับประเทศ และมีผู้บันทึกภาพดังกล่าวไว้เป็นจำนวนมาก โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวด และปิดรับภาพเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1,711 ภาพ คณะกรรมการคัดเลือกภาพนำมาจัดแสดงนิทรรศการ 213 ภาพ ที่สื่อความหมายสอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ภาพเหล่านี้จะนำไปจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุอันทรงคุณค่าที่บอกเล่าเรื่องราวสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างชัดเจน

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, อุทกภัย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร