Loading

bacc e-archive

สมองแจ่ม

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

สมองแจ่มสมองแจ่มสมองแจ่ม

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2010-12-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

สมองแจ่ม

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

03-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2010

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

3 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 25 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2553
สถานที่ : นิทรรศการ ชั้น 7
นิทรรศการ “สมองแจ่ม” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างศิลปิน นักออกแบบผู้ที่มีฐานความรู้ด้านศิลปะไทย รวมไปถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรม อันเกิดจากการนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม และในโอกาสที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (Thailand International Creative Economy Forum : TICEF) การแสดงผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินและนักออกแบบสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของชาติ ตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาล ซึ่งเป็นสื่อที่นำเสนอความเป็นไปได้และความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
นิทรรศการ “สมองแจ่ม” นำเสนอให้เห็นถึงพรสวรรค์ของนักสร้างสรรค์ไทย ผนวกกับศักยภาพในการช่วยกันสร้างผลงานและโอกาสขับเคลื่อนสังคมโลก ซึ่งจะเป็นการทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานอีกมากมายได้รู้สึกมั่นใจ และมีความภาคภูมิใจที่จะกล้าขับเคลื่อนมิติต่างๆ ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยการนำเสนอผ่านผลงานของศิลปินนักออกแบบมากฝีมือจำนวน 9 ท่าน ได้แก่ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ปัญญา วิจินธนสาร ไพเวช วังบอน วัชรมงคล เบญจธนฉัตร์ จิตต์สิงห์ สมบุญ ชัยยุทธ์ พลายเพ็ชร์ ปริญญา โรจน์อารยานนท์ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, ศิลปะไทย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร