Loading

bacc e-archive

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต”ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สีแสงแสดงชีวิต”ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต”ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “สีแสงแสดงชีวิต”ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 01EXH-01-2010-14-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2010-14-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต”ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สีแสงแสดงชีวิต”ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

04-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2010

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรุงเทพมหานคร, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 10 ธันวาคม - 06 กุมภาพันธ์ 2554
สถานที่ : นิทรรศการ ชั้น 8
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชม พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ จำนวน 165 ภาพ ที่ได้ทรงบันทึกไว้ในช่วงปี 2553 ตามแนวคิดหลักในการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการถ่ายภาพ โดยแสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติ แบบสบาย สบาย ไร้ข้อจำกัด เพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์ส่วนพระองค์ ผ่านบรรยากาศ ผู้คนที่ทรงพบเห็น พืช และสัตว์ต่างๆ ในอิริยาบทที่บ่งบอกถึงอารมณ์ที่ต่างกัน โดยแบ่งเป็น 8 หมวดหมู่ ได้แก่
- ทิวทัศน์ Landscape 22 ภาพ
- ผู้คน People 20 ภาพ
- แห่งหน Places 21 ภาพ
- เรื่องราว Happenings 20 ภาพ
- ศรัทธา Religious 16 ภาพ
- สิงสาราสัตว์ Nature & Animals 26 ภาพ
- ขำขำ Humor 10 ภาพ
- มุมมอง Abstract 30 ภาพ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, การถ่ายภาพ, ภาพถ่าย, สมเด็จพระเทพ

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร