Loading

bacc e-archive

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2010-10-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

04-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2010

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

37 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 07 กันยายน - 24 ตุลาคม 2553
สถานที่ : นิทรรศการชั้น 7 และชั้น 8
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2492 โดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมให้ศิลปินไทยมีเวทีเพื่อการแสดงออกด้านศิลปะสมัยใหม่ในระดับชาติ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของศิลปินไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดับนานาชาติ จัดแสดงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 56 ครั้ง เป็นระยะเวลา 60 ปี ในปีนี้ผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมการประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม
มีศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด 99 คน ผลงานทั้งหมด130 ชิ้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 ชิ้น เหรียญเงิน 8 ชิ้น และเหรียญทองแดง 12 ชิ้น
ผลงานที่นำมาจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นผลงานที่ได้เข้ารอบตัดสินกว่า 60 ชิ้น ซึ่งจะจัดแสดงช่วงเดือนกันยายนและตามสมทบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในช่วงเดือนตุลาคม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ โดยรวมแสดงให้เห็นถึงภาพความเคลื่อนไหวทั้งในเนื้อหา รูปแบบ ความคิดของศิลปินรุ่นใหม่ในวงการศิลปะปัจจุบัน

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปกรรม, ศิลปกรรม--นิทรรศการ, จิตรกรรม, ประติมากรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร