Loading

bacc e-archive

CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ นิทรรศการข้ามมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ - สัมภาษณ์ศิลปินต้นทาง

         

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2013-07-VDO-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ นิทรรศการข้ามมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ - สัมภาษณ์ศิลปินต้นทาง

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

23-03-2018

ศิลปน

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, สาครินทร์ เครืออ่อน, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, โฆษิต จันทรทิพย์, มานิช ศรีวานิชภูมิ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2013

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

9 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 02 สิงหาคม - 01 กันยายน 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ นิทรรศการข้ามมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่
ส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง Y.A.N (young artist network) by BACC Exhibition Dept. CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ คือนิทรรศการเชิงทดลองนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นเล็กผ่านมุมมองของศิลปินรุ่นกลางและรุ่นใหญ่เพื่อเปิดพื้นที่ ทางความคิดในการประเมินคุณค่าและการนำเสนอศิลปินรุ่นใหม่ ด้วยมุมมองจากศิลปินรุ่นก่อนหน้าที่มีผลงานส่งอิทธิพล ต่อศิลปินในยุคนี้ นิทรรศการ ‘CROSS_STITCH’ มีจุดประสงค์เพื่อสืบหาแนวทางในการขยายพื้นที่รองรับศิลปิน สำรวจ เครือข่ายทางศิลปะที่แผ่ขยายสู่สภาวะความเป็นจริงของสังคม ด้วยหลักของการมองเชิง multidiscipline ในนิทรรศการ ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาศิลปินรุ่นนี้ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายในการค้นคว้า วิจัย ประยุกต์ใช้แนวคิด จากศาสตร์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทำความเข้าใจในการสนับสนุนศิลปินและผลงานศิลปะที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
สถานะของความเป็น ‘ศิลปินรุ่นใหม่’ มาพร้อมกับภาวะของการอยู่ ‘ระหว่าง’ ซึ่งหมายถึงระหว่างขั้นตอนของการเริ่มต้น สู่วุฒิภาวะของการได้เป็นศิลปินเต็มตัว แต่กว่าจะไปให้ถึงฝั่งฝัน คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ในยุคนี้ ในขณะที่พวกเขาพัฒนาทักษะในการเชื่อมต่อ ซึมซับประเด็นอันหลากหลาย หลอมรวมกลายเป็นความคิดและ ผลงานสร้างสรรค์ แต่โครงสร้างในการประเมินคุณค่าศิลปิน และพื้นที่สนับสนุนให้ศิลปินมีบทบาทที่แท้จริงในสังคม ยังอยู่ในวงจำกัด ความเคลื่อนไหวสำคัญที่เกิดขึ้นของศิลปินรุ่นนี้ คือการออกตัวจากอาณาเขตเดิมสู่เครือข่ายใหม่ ที่พวกเขาสามารถเคลื่อนตัว แปรความหมายในอัตลักษณ์ของตัวตน แผ่ขยายนิยามของตนและศิลปะ
เมื่อกรอบความเคลื่อนไหวและการทำงานของศิลปินเริ่มแตกแขนงข้ามสู่ดินแดนอื่น ตรงนี้อาจเป็นจุดเพื่อตั้งคำถาม ถึงความเป็นไปได้อื่นๆ ในการประเมินคุณค่าของผลงานและตัวตนของศิลปินที่สามารถเดินสู่ขอบเขตที่มีความยืดหยุ่น และหลักการสนับสนุนที่สามารถกระจายตัวเพื่อรองรับศิลปินรุ่นใหม่ นิทรรศการ CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ เป็นนิทรรศการเชิงทดลองที่สำรวจมุมของการมองอีกครั้ง ถึงวิธีการและเหตุผลในการสนับสนุนศิลปินช่วงเริ่มต้น ด้วยความหมายใหม่ตามยุคสมัย โดยการสำรวจนี้เป็นการศึกษาศิลปินรุ่นใหม่ที่คัดเลือกจาก มุมมองของศิลปินผู้เดินทาง ออกจากจุดเริ่ม สู่เส้นทางความเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับ มุมมองของศิลปินรุ่นก่อนหน้า ที่มีต่อศิลปินในรุ่นเล็กนี้ จึงเป็นมุมมองที่ผ่านประสบการณ์ ความเข้าใจ และเป็นวิสัยทัศน์ ในการมองกลับไปยังอดีตของการเริ่มต้นสู่ความคิด ของอนาคตที่สามารถขยายทัศนะเกี่ยวกับผลงานและตัวตนของศิลปินรุ่นใหม่ในความหมายที่หลากหลาย
‘CROSS_STITCH’ แบบทดสอบการข้ามพรมแดนของการมองระหว่างรุ่น จึงมีความหมายเพื่อเย็บตะเข็บความคิด เชื่อมรอยต่อ สืบหาหนทางการสนับสนุนที่มีโครงสร้าง ‘เครือข่าย’ ของการรองรับ เป็นเสมือนงานฝีมือ มีความเป็นอินทรีย์วัตถุ และมีสัมผัสระหว่างความเป็นศิลปะกับศิลปะที่เป็นชีวิต ที่เป็นพลวัตยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลง เอื้อต่อมุมมองที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อนำเสนอสาระสำคัญที่เป็นความหมายของศิลปะ ที่เชื่อมไปกับสภาวะความเป็นจริงของศิลปินรุ่นใหม่ และสื่อสารให้เห็นถึงความเป็นศิลปะของยุคสมัยนี้อย่างแท้จริงต่อผู้ชมในวงกว้าง

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

หมายเหตุ

CROSS STITCH ข้าม_ตะเข็บ นิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานศิลปินรุ่นใหม่ ส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง Y.A.N (young artist network) by BACC

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

เกี่ยวกับโครงการ Y.A.N (young artist network)
Y.A.N หรือ young artist network project เป็นโครงการนำร่องดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่โดยวางรากฐานประกอบไปด้วยนิทรรศการ กิจกรรม เสวนา ทุนสนับสนุน หรือโครงการแลกเปลี่ยน โดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวทางศิลปะ และการทำงานอย่างต่อเนื่องของ ศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน Y.A.N Project คือการสร้างฐานความคิดและมุมมอง เพื่อรองรับโครงการย่อยหลากโครงการ และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ยืดหยุ่นในการรองรับและสนับสนุนผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ โดยเป็นลักษณะของการทำงานร่วมปฏิบัติการ เพื่อจัดหารูปแบบที่เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนของลังคม ศิลปิน และผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร