Loading

bacc e-archive

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6

รหัสเอกสาร

01AAC-05-2017-05-IMG-07

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

30-05-2019

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Performances

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

82 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

กลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 17 สิงหาคม - 17 ธันวาคม 2560
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

เทศกาลศิลปะการแสดงนั้นเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงละครเวที ศิลปะการแสดงสด ศิลปะการเต้นรำร่วมสมัย ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปวัฒนธรรม ได้มีโอกาสพัฒนาผลงานและเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้ชมในสังคมได้มีส่วนร่วม ทั้งในการรับชมการแสดงเหล่านั้น และการมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้ในการเสพสื่อประเภทศิลปะการแสดง เพื่อเกิดความเข้าใจในการรับชม และสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่างานศิลปะการแสดงที่ได้รับชมนั้นมีคุณค่าหรือสามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลวัตรในสังคมในการถ่ายเทความรู้จากผู้แสดง ครูอาจารย์ในแวดวงศิลปะการแสดง หรือกลุ่มนักวิจารณ์ ไปสู่สังคม และเกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมให้มีพื้นที่สำหรับศิลปินนักแสดง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์
เทศกาลศิลปะการแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สำหรับศิลปินและผู้ชมในกลุ่มศิลปะการแสดง โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้เข้าสู่ปีที่ 6 ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์
ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น Experiential Performance รวมถึงการแสดงละครเวที และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้น

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

หมายเหตุ

รายละเอียดการแสดง
1. รักเตลิด โดยกลุ่มละครอนัตตา
2. The Voyage การเดินทาง โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. Ceci n'est pas la politique (นี่ไม่ใช่การเมือง) โดย B-Floor Theatre
4. เอเชียโทเปีย: บรรยายพิเศษ ปฏิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของ ปาโตโลมี เฟอรันโด โดย เอเชียโทเปีย
5. เทศกาลละครกรุงเทพ 2560 โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ
6. มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2560 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ
7. Something Missing (การเดินทางที่หายไป) โดย B-Floor Theatre และ Theatre Momggol

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Performative Art Festival

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะการแสดง, ละคร, งานเทศกาล

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร