Loading

bacc e-archive

นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2018-11-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-07-2020

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

Thai New Wave: Multiple Planes and Perspective

ศิลปน

ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง): อธิษว์ ศรสงคราม, ปฐมพล เทศประทีป, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, ถกล ขาวสอาด, วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร, วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
ทัศน-มิติ: อัครา นักทำนา, ชรินทร ราชุรัชต, มนตรี คำศิริ, ชินยา มัทสุนากะ, ชนิภา เต็มพร้อม

ภัณฑารักษ์

แมรี่ ปานสง่า และ อลิซ วิชช์โชติ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2018

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

7 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

โฟโต้บางกอก

ประวัติของจดหมายเหตุ

นิทรรศการภาพถ่ายนี้ส่วนหนึ่งของ โฟโต้บางกอก 2018 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติกรุงเทพฯ
โดยความร่วมมือระหว่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และกลุ่มโฟโต้บางกอก

จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนโครงการ :
- บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
- แอร์เอเชีย
- บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด และ
- โรงแรมแมนดาริน

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

นิทรรศการถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และ ทัศน-มิติ ทั้งสองต่างนำเสนอผลงานภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์
สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่มีการผสมผสานความหลากหลายของรูปแบบในการนำเสนอ และการปรากฎของภาพถ่ายในลักษณะต่างๆ
รวมถึงความหลากหลายในการเลือกใช้ และการเข้าถึงภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆของศิลปิน

ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการเลือกใช้ และการทำงานกับภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ
เพื่อสร้างมุมมองและการรับรู้ใหม่ต่อแนวคิดของสิ่งที่เรียกว่า ”ภาพ" ที่ปรากฎอยู่ในพื้นที่จัดแสดง

ทัศน-มิติ เสนอมุมมอง ความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา
จากการมองเห็นอะไรบางอย่างในสังคมปัจจุบันที่น่าสนใจ

นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave นำเสนอความเป็นไปได้ในการมองภาพในมิติที่ขยับพ้นขอบเขตเดิม
รวมถึงความเป็นไปได้ในการให้ความหมายกับสื่อภาพถ่ายเหล่านั้นทั้งทางโครงสร้าง และการสื่อสารความคิดผ่านภาพเหล่านั้น

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เอกสารที่เกี่ยวของ

คู่มือนิทรรศการ

หมายเหตุ

พิธีเปิดงานโฟโต้บางกอก 2018 และนิทรรศการ ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ จะจัดขึ้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.30 น.

การระบุชื่อเฉพาะ

โฟโต้บางกอก

การระบุคําสําคัญ

ภาพถ่าย, เทศกาลภาพถ่าย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร