Loading

bacc e-archive

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2018-19-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

10-09-2020

ศิลปน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2018

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

9 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 10 มีนาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การระบุชื่อเฉพาะ

การถ่ายภาพ, ภาพถ่าย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร